Å è ÿ à
û, û ÿ et à à
ð À. Propre. à ÿ 2012
À ÿ à à à ÿ õ ... î î ÿ í. Üå å ç õ ð, Ü î è à, ü þ ó et Å è, à å ü ü èü ü à õ ? Î î et ü î, à Å . Ñ ​​- î î é ë ÿ è è è. Ü å et à å À ê et à à et à ü et ñ. Å, î ì î ü, - î ü å û , Ã ,, ü è è Å å å ... 21 ü è ð ÿ!
 Šè õ õ 2012
Å et ò ü et et Et, a a , û ( ÿ) . Û û, å ì, é ò . Et à et è õ é, î î et Å ÿ ó.
â À.Â Ê ü? Û ä ì. 2012
 ì ÿ ÿ? Ó å è ò à å ò? K ü, å â à ó? K ü è èì å ÿ à? Ó å ò å å à è û?  ì ä ÿ? À è, û û û .
Ü å et ÿ: å è à
à
ÿ ÿ / ÿ / ÿ ÿ / ÿ / ÿ û ÿ / ÿ / ÿ è ÿ / å, å è / å è å è / ÿ û / å ÿ / ÿ è ÿ / ÿ / ÿ / ÿ ÿ, ÿ / ÿ ÿ / / ÿ / / û ÿ / ÿ / È ÿ / å, å è / å et å è / ÿ û / Å ÿ / ÿ è ÿ / ÿ / ÿ / O O, à è ü / ÿ / ÿ / ÿ / å è / î è ÿ Ey ÿ, yu / à è / Ü / ÿ / ÿ / ÿ / Å è / î è ÿ
ÿ à et î ã. û Å å å å û 2014
Å å à è å å. À ê þ. Ü î þ à. Î î å? : å î þ, û. È ü û å 45 ò ... î ì å. Î ÿ å à ÿ. Û î î þ þ þ .. Å à î î ÿ. Ò ì Ç / Ô. å à î (î). å å à ê. Et. Î î å? ü î. Å å: î ÿ . É ò è. Î Et a a. å. û ÿ ÿ. Å ñ ì. + à + ê. Et… Et û p þ et a a è û à õ. Å é è. Et î õ. å û. À ó ñ î î .. (î and å û ò ó î à) k ü Î à? ß , î. K ü, î ø ð å ò å å. Ü et à. Ç ò è: k ò " ò"
ÿ È, ÿ, û 2012
Ü ÿ ÿ î â ç î à À î à ü et õ ç Et a é Et Et Å É è à. ç. À ÿ ü Et å ÿ ÿ ÿ É å è
ò À et de a Et et et 2012
Å û à ÿ â et Et û - À É û
Ü å è ÿ: à
ÿ
ÿ ÿ / ÿ ÿ / ÿ ÿ è à / å â þ » / ÿ Å / ÿ ÿ / ÿ / ÿ è à / å " / ÿ
Î Ñ.Â. É ë õ É å ê é è î
et à å é et À õ ê (à õ è). et à å é et À õ ê (à õ è). Ü: ÿ è ÿ ÿ. É ü: ê Â. À. Å å: é ò ÿ Et et ÿ . Î ÿ: é é É ò. Ü: ÿ è ÿ ÿ. É ü: ê Â. À. Å å: é ò ÿ Et et ÿ . Î ÿ: é é É ò. À õ è
à À. Î ã ü! Ê ã ò ñ ü è 2014
À î î à et é - á ,,, , Î et ÿ ÿ . û û û û è Ü à - à é ò, ð о et î , Ò, à ÿ è, ó â Et et. À à Ó ÿ à - é Ð é è. À à ì ç é û ñ à ì Å è ì a 2.0 a ÿ ÿ ÿ; Å et è et ü - - - La santé des hommes. Ã ò ñ ü è - å ÿ à.
Ì í À î ÿ 2013
À- í ó å ». à à à å à ì, ü å Et à ü â Å et É è õ â ì. À à þ ó ÿ Î õ ì - ò õ â ï- À î õ õ õ ì. þ … À à õ â, é et pho à ÿ õ â. Et å »- î ü --î é ", Î à î " - à, é î et ì ê è ê. À et î à- ñ. Ë ó k é ð, í ÿ ã à ì ò et ß å þ à, ÿ ë, î- ó, ò и ». Î à à à ÿ ì ì, À ì, ä- ì et ìì, о ò É ä ÿ õ ì
Ü å è ÿ: ÿ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com