ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
ÿ
ÿ
Å
<< ÿ >>

Î ò ÿ ñ î à?


a Ü å å å - ü et ë é è, î et î. Î et î û å ÿ é è . Î et ì et õ õ ë û ÿ è.
Û ì, î ì å, î å î ì, û ñ è. Sur a þ þ è Å, a ,,,,,,, Î î et î ë. ß, î å å ü å Å ÿ å â å å ÿ. Et å å å ÿ ü Ü ã ó è è þ ó è, î Ì ì ì û î ü é è.

, î ç ñ ò k å. ü â k ò ü å Ü â ,, è . Å ò â to å ÿ î ,, õ и ,, Ü ì å î, à å î, Ü è ü ÿ ç î. Â ÿ , û, , à Ñ ​​ ÿ å и å à. Et å ÿ ÿ é é õ É, å ü ó ì è ì Et et ñ. Å à ü â â à ê, et ü è ÿ, ü è Ü ã à. Å ÿ è å ò î î.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Î ò ÿ ñ î à?

 1. Î ò ü »?
  Ü ì ò ü ü à õ é, é, â è é . ß þ ,, à ,,, et É õ é! Î ò, î û å ì et a å , å þ ò ñ, ð, à î , Î å ò и ò ì. ü, û å û ü à
 2. Î et ò ü »?
  K ò, à í ò, î ò ü и Ü î ó- î Et . Å è k ò: ß ì î ë è Ë î, ÿ á ì å ", í ò, et å , Ë, î î å Et sur et ä. Ü å î- î ò ü å å î. Ì å î -
 3. Î ò î ÿ
  Î ò ò õ â: ”è ”. , Î, ,, - - à å. To, à å Å, a å Å Å 2000 Å õ é õ è õ é. Å ü ÿ î îå ÿ é ô ü (384 - 322 ã, ã, î
 4. Î ñ ò è?
  Û û ,,, bahi ÿ ÿ û û î à å ÿ. î, û. Î å û ì î ì è, Et è. À ò, è, à ÿ è è è è, Î ç ÿ à ì å: å å, Ç ÿ ð » å ÿ.
 5. «Baby blues» å ÿ ñ!
  Å ò ü î- ü å û, é , É é î à? Ó å ê î î ü û ÿ à õ ì? Î , î î ÿ et ü õ û. À ó å ÿ à ü õ â Î ÿ. Â è ñ
 6. Å û à
  Ê î »ò å å è å ÿå å û â € è è û É ã, ì å ÿ, î Et ã à à, î å å. Í Ô ò k õ é, õ Et, ÿ et et et. ,, Í ç â ò о à
 7. Î î ÿ à
  Û , è, ü. û å ÿ î ñ ì et Î, î, ä é ò é Êü ê è. Å å è, Å Ã è,, à et k ò ÿ ”, k è Ò õ õ â, à
 8. à: î et de et?
  Â ì å (ï.2) et û û , ,, . ÿ 1970-õ-1980- â ÿ. , Ì и ò и ñ ì ». Î þ û È, ð, k í ì ë ó, ë Å å,
 9. à: å ÿ è
  É é ò â et é î ÿ è. Ü ÿ et è: å î Å ÿ ì ì. Å ÿ å å å È, ò û å é è. Å õ õ ë ÿ è õ ", ", ".
 10. Î î ò ÿ à - å å?
  K ì ÿ ò ò, sur û å ó ó , K, é ò ü î IQ î à 10 â; Ò ü ó à, à et et õ â de à; Ü ê õ ü è õ é, õ k ò; ÿ ÿ Â ì, k å è, à
 11. Î å å ÿ ÿ ÿ
  Å û ... à ë ó à å ó- ü - Homme d'esprit, ë î í. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ì ì: à, û, û û. È ë: à à ü ». È ÿ! Mind Man M â MindManager, le monde ÿ. à,
 12. À é et â å à à
  à é è ( Ñ) et è et â Ü å ÿ é þ ÿ ÿ. Î î ü - in vivo è in vitro. Î î ÿ ( à) î 200-500 í. a. À à ü è è ,,, 15h15-20h, ä ì õ â.
 13. Î å à ÿ ÿ è ???
  à ÿ et ÿ ÿ Ì et é û ñ et, ò. å. À à ÿ ÿ. À î å à ì ο å ò - î î ü k è. Å å ò å à, å о и! À à 90% é ü à é ” è å. Å! É ”å, è å å î õ , Ð, à
 14. Î et et. Å ÿ û è è ÿ
  Î et î é k ò é ê, ü ñ é à é è. Â ì- î ç â í í ü ÿ ÿ Ó ÿ ñ ì è, ü É ö, ü õ ä ì, î, å ÿ , Í í î ü, î î î ü k Á î ÿ ÿ, et è
 15. Î à é õ ÿ ç ã. È ,, , ÿ a. Î ü è î ó ü?
  ò? et î, et et ó sur û û û sur Ó, ë è í á ì? Et î ö ÿ ç ã? È à, î î ø æ, è ì, ë, à Qu'est ce que c'est Í ë à? À û ì õ é, î… Å et å, à et. Î î û ü
 16. Å è, å ñ. cereus
  Â Å et ÿ î õ é,, õ .ñ. cereus. û ñ. cereus ò þ, ò å 105–125 ° - 10 - 13 -, et î —20 ° Ñ. É ì ÿ à 30 ° Ñ, sur à De 3–5 ° Ñî 59–70 ° Ñ. Á ò è è
 17. À ó ñ î î ...
  Î et å û ò ó Î à à ÿ, ã- ã . Ü î è, å î î ü ç Î à, ÿ: Ó ÿ à! Å ÿ, î é k å å ”. Et å å å ò ð, ÿ, Î ê î ò â å. 99% des gens aiment
 18. Et ,,, ÿ ÿ ÿ , û sur à et
  É é è õ ÿ É í, à é é - [ ÿ] Et è. À, ÿ ñ, ì, î à õ , et å õ â, å é, à å è è è É, é ì
 19. Û, å ò ó ñ ü
  Å Ü Í ø é ø ß þ, î ó î ü et - - -. Å! Å, et et, et et, . Ó û å å ü à ü, û å Ü ÿ, å ò ê ,, î k ò. ÿ ÿ ò
 20. Ó ñ à?
  Ã ë í ç î à î Ò ÿ ì Et à et ë Ü â ê - ò é é ( , Ð, и å î à) é (â Å ó à), - ,, Ö… å. à à, å à ñ é Û ó é è
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com