ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
ÿ
ÿ
Å
<< ÿ >>

Oui, Microsoft est Yahoo!? (IIü II)

<< ÿ >>
= È ê þ à =

Oui, Microsoft est Yahoo!? (IIü II)

 1. é, Microsoft; Yahoo ü Yahoo!? (Iü I)
  Â ì ó *** â ð, Microsoft, et и ã, Yahooü Yahoo!, è â â î Î ó ó,, à é î î ü Et é ë õ é ü è et. : Microsoft Yahooà ü Yahoo! 38à 38 ä â, è ð ë î å é é . Ó ê å ü, è í
 2. Ê ü à ü å ó?
  Et û ÿ , û û û û .... Í ò, î Ð et sur sur å à , Î, î à ü. , sur a a Å à ð è. Î à ÿ à k, ü û ó. Í ò и о ü ò, à et å. ß à, î on à à -
 3. Å ì ò ü ó?
  É é ç õ â - é é ê. ÿ å û, å â é ä É ò - å õ â â. À, Â ì å ò ü à ñ ñ Et, et et et, ó » î õ é.
 4. Ì û ì?
  È et õ ÿ î k sur sur ü, sur a sur et Ò, î î ó ì- sur î. Î ì? "Â Et å à. Î å , û et û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, Îâ î â? É ñ, k ò ü ü, î û î Å
 5. ¹ 2. ì ó ð ð
  Å å î î û - É ð à î ó. Ü û, ü! À ì å ü, î ì ÿ À ò à ü è ü ì Ì ì. à p a et Ò, ì à å sur, ì ÿ - ò et à. ÿ
 6. Ì í ã?
  À- î ã Et å ì î ñ ì ; ,,,, ,,, à, Ó et et et et à et ÿ. Å Â ì Et ã í î å, ì å Et å ÿ. Î õ âé å, û û û É è, å et û ó ó о а ë
 7. Ì ò à ü »?
  Ñ ​​ à å â ûà î å å о à ò. É à à ü 90 90â, à â Å ü î é û î è, ó, 'é, é. Ì ò et? Ì û è. Î ò é â é è, þ, î . Ay,
 8. Ì û ì?
  À à ò æ, ο å ò, о a ä É ü. Å è, à î ü! Ü et ñ ò î î: ü, Û, å à è, å î, å É ñ ì. ,, î î , Ü à û, ç- à î î À è ÿ ç - à
 9. Ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. Et å å ,, ì. Ì ä ò î, î È, ò õ õ ä ê ó, ê ò, Ó þ. Ü ñ î ” â û ( õ
 10. Î Å
  C å î, ñ Et à à, é ò è è è ,,,,, ,,, Î,, ,,,,,,, Î ò ó å, î et ò î, å î î ü . Û å è. Â, ê è û é õ í À, ì å
 11. Ð Ð Ñ Ñ Ñ Р Р Р Р Р Р Р
  À à - ,,, À, ç õ é, Et et. Et à,, à, en outre, Å, å, å et å î å Ó et å û ü êõ õ ó - â Ì å et ê ó î ó ó. Û å â ì, î é à
 12. û å è
  • Å ñ et et et; • et à et à a Et et é õ et ì; • , ,,, é û ê õ â. ì ì, et à et a, et à,
 13. Ì ì å à
  Ó ñ è, è et è, è et Et, a a a a Å ÿ, å å ò et Et, et é. ÿ à et à ñ é é. ûé û á, û, è, û et û. Å î å å õ, è õ, å î ò 40%.
 14. Ó è ì à ÿ ÿ
  É é û â é Å ü â 80-å û. Î à ü ò î ü î ,, ÿ Å û, å è, Et þ ü å à. Î ò ñ ë å î î ( é, 1987). É ç à
 15. ÿ p et ? Et? "( à)
  Ü: ü é î ì к и и à È ÿ. Å è: ü ó ä ì é: 1) å ê ÿ à; 2) î å â et x à; 3) î . : À, å, å , Å å, Ç ( î -
 16. Ì í é ð ÿ »?
  É et ü î ò ä… õ, et â et é È, î à à à ì ì é é. Ê ê, î é ñ ì õ , à à, sur et à sur å ÿ, î ò ã ÿ "(" ì
 17. Å Ð Ì Í Ì Í.
  Å - î ü, ü, ÿ ì à â å. Î å å î ÿ ÿ. Ê ü à, å ê ,,,, Ì et ì. É é ä ç î â å. ò
 18. 7.ï 7. ì å î î Ì et ì? "
  Ü ò â ü è ü Î, å ò õ â. à î sur à ÿ Í et ÿ í, ÿ et î à à et ÿ ÿ a ì Ü î ÿ - ü â à à Å å, ì ì î à,
 19. ì à a a É?
  Å ñ ì ò é et î! È, ý- ü, ì. ÿ , ,,, à õ ê à ì å - ó. , ,,,,,,,,,,,,,,,, et ñ ì. Ó à ü ÿ, à, ê ó À, é ì- î ë â
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com