ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
ÿ
ÿ
Å
<< ÿ >>

é, Microsoft; Yahoo ü Yahoo!? (Iü I)

<< ÿ >>
= è ê þ = à =

é, Microsoft; Yahoo ü Yahoo!? (Iü I)

 1. Oui, Microsoft Yahoo!? (IIü II)
  Å ÿ é é, û , ñ ì et é ê. Et î, «Thomson Corporation», ì û ü ÿ ì. Î ü ó ñ ü à 6x6, î ó. Ê å, û ì, î ü Ü õ
 2. Ê ü à ü å ó?
  Et û ÿ ,,, û a . Í ò, î et sur sur å à , Î, î à ü. , Å à ð è. Î à ÿ à k, ü û ó. Í ò и о ü ò, à et å. ß à, î sur à à -
 3. Å ì ò ü ó?
  É é ç õ â - é é ê. ÿ å û, å â é ä É ò - å õ â â. , À, Â ì å ò ü à ñ ñ Et, et et et, à » î õ é.
 4. Ì û ì?
  È et õ ÿ î k Î- î ü, sur à à et , Ò, î î ó ì- sur î. Î ì? "Â Et å à. Î å , û et û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, Â î â? É ñ, k ò ü ü, î û î Å
 5. ¹ 2. ì ó ð ð
  Å å î î û - É ð à î ó. Ü û, ü! À ì å ü, î ì ÿ À ò à ü è ü ì ì ì. à î à et Ò ò, ì à å î ÿ, ì ÿ - ò et à. ÿ
 6. Ì í ã?
  À- î ã et å ì î ñ ì ; ,,,, ,,, à, Ó et et et et à et ÿ. Å , ,,,,,,,,,,,,,,,, Et å ÿ. Î õ âé å, û û û û É è, å Et û ó ο à ë
 7. Ì ò à ü »?
  Ñ ​​ à å û â à î å å о à ò. É à à ü 90 90â, à â Å ü î é û î è, ó, 'é, é. ò et? û è. Î ò é â é è,, î . Ay,
 8. Ì û ì?
  À à ò æ, ο å ò, о à ä É ü. Å è, à î ü! Ü è ñ ò î î: ü, Û, å à è, å î, å É ñ ì. , î ,,, Ü à û, ç- à î î À è ÿ ç- à õ
 9. Ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. Et å å ,, ì. Ì ä ò î, î È, ò õ ä ê ó, ê ò, Ó þ. Ü ñ î ” â û ( õ
 10. Î Å
  C å î, ñ û Et à à, é ò è è ,,, û , Î î, ,,,,,,,, Î ò ó å, î et ò î, å î î ü . Û å è. Â, ê è û é õ í À, ì å
 11. ????
  À à - , À, ç õ é, Et et. Et ò â ,, å ,, Å, å, å et å î å Ó et å û ü êõ õ ó - â Ì å et ê ó î ó ó. Û å â ì, î é à
 12. û å è
  • Å ñ et et et; • et à et à a ì; • , ,,, é û ê õ Â. ì ì, et ò et à, et à,
 13. Ì ì å à
  Ó ñ è, è et è, et È, à à ò Å ÿ, å å ò et et, et é. ÿ à et à ñ é é. ûé û á, û, è, û et û. Å î å å â õ, è õ, å î ò 40%.
 14. Ó è ì à ÿ ÿ
  É é û â é Å ü â 80-å û. Î à ü ò î ü î ,, ÿ Å û, å è, Et þ ü å à. Î ò ñ ë å î î ( é, 1987). É ç à
 15. ÿ î et ì ó è? "( à)
  Ü: ü é î ì к и и à È ÿ. Å è: ü ó ä ì é: 1) å ê ÿ à; 2) î ; ;; 3) î et .. : À, å, å , Å å, Ç ( î -
 16. Ì í é ð ÿ »?
  É et ü î ò ä â õ, et â et é È, î à à à ì ì â é é. Ê ê, î é ñ ì õ , à à, î et à ì å ÿ, î ò ã ÿ "(" ì
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com