ÿ
Î å
è û
ì
ÿ
ÿ
Å
<< ÿ >>

À å å ñ è


- à å ê. À å ê. Ü, à, û å ê!
- à, ó- ó, å ê.
Î ë ò, et î. À ì å. Î ÿ. à à î õ õ õ, ÿ ÿ ÿ, Å ò ñ ÿ â… õ. À ì å ò é ê ê, Ü õ â, å ò Ç, ñ õ é. Å å ê ì ì î drogue, î î ì Å î ò å î, к о Il y a 5 ans:
Drogue Í ÿ î- ó. ÿ ÿ ÿ ê ê ,,,, Ü et ü ü et ü å Et å å. Â è - ê ó ó ó, é Ò à å å û â âõ è õ. , Î, î î, å sur et ò Ü î â å ( õ, õ î â).
 ì et í ÿ ê ê Ì ì, ì å å, è î, å å ì et, - à ì ì ì, Å ÿ å ì ì. Å è, å ê ü è Å ”, î ò å À í, k, ü è Å a, Î å å, - â ì è, Î ì â î é å Et í ñ õ Et et.
 ì, Ç ÿ ü à ÿ ü è ò è. È : : ,,, Î ì ü ÿ ”. ,,, , ,,,,,,,, â Ì ì å ÿ â et ñ ñ é é et et et à.
ÿ à Ü â è6 ( õ ü ò î î õ, sur å- sur å Ü î ì ì et þ ü è Ì, ð, þ þ ó):
1) ü. Ò, et ÿ ÿ et et Î à ÿ å et et et Et é û à à sur Le;
2) ì û. Å û è è ÿ, , õ ê ó;
3) å å. Î et Å ÿ, ì î ü;
4) ò å å è å Et ü et ÿ û ü ü å à;
5) å î и ò à î, û Et î, ü î et û ÿ å ÿ î à;
6) ÿ.
Å, à è et ÿ ó ç- à ÿ à;
7) å à ÿ, à Å õ ñ ì ì (ð, é è, ç- à ÿ û et ò ï .)
Å å, î î å î, û Ê и ë ì ì. Î, û ü ÿ û et. Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã û Å û, Å et î - ñ et ñ , ,,, a , (( Å) å ÿ ü å à "
É ü õ â, ,,,,,,,,,,,,, É ” ò ç õ â. Â é û à, à Et et, â a. Î é - à, ò õ í , ð í. Ê í ì, ò õ î Ü å î, - î ò Å à, ð ë. Â é ê û û - à, Å ÿ à â, ð é Ä é û. et à, et ü ... .
À ç õ õ é î et à â, ð
2007 à àç à Lancet, ò á ò ο ç et ,, ,,, Ì â et è: ä ÿ ÿ ( et ì Et, et ì et, et Ì è), ü (ü ÿ à, ü é et É è) è é á (å Et à å, à þ ü è é á û ÿ). , et ì å î ü å Î å, î è å è, å k k è ü.
Î å â, é et â, ÿ ÿ ÿ ((( Ó, ó, ì, ó, þ, ó, ì et ó). Î é Et Et å å Ó: é ü è à ó ì ì, î û å ò Î è et î å ò ó and Ü, è ü þ. Î ò î Et é è - å, ê- ò - û Et Å Å ,,, å à et à.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

À å å ñ è

 1. Î å è
  Â et ñ ì ì Îõ Et Et à î et Î ÿ, û,, å â Ü õ â, õ â è õ Â, õ þ â é è, â et ñ ì É è,
 2. è
  Û û â ÿ û û É è. À ò å ο å å (å À â û). Å û â è et î Ó ü è ê ì. Et å ò û å û é è, î è È, î ç à- è à, î
 3. Ò et è
  Â õ õ õ à ò è, a è. Å î â õ Â ÿ à é ò. Å ê ì â é å, î о і õ í, ÿ å. Å ÿ ñ à, ÿ,
 4. À à ò à, è å.
  , î ñ ì å å, ì ñ ñì. À et ÿ ü ð? à, î à ò ÿ et a. Ü et à k ó, ê et . Î î è et î Ü å å ÿ ñ ñ ÿ et î. à î î à ñ ò,
 5. Ü è è
  Ü ÿ ç õ ò à à. à, k, î, et and Ò å õ é. Å è, å è, ò ü Et â ñ é þ, û ü õ å à å. Å î â ñ ñ è (ü, å,
 6. Å È
  Ä. Ã í, Í.Ê. ó (JH Mendelson, N .. Mello) å È, ÿ, é é… È À. Î ì å î à û î É å (1984 ã.), Ο et å õ â Å û ö â À ( û î À î ÿ - û è) .
 7. Å è
  Å è ò ” ì ì. É å ÿ å è å à, å å ÿ. Â ÿ Å å å à é û Ç à. Å å å Et ç î Pour é é To et et a to.
 8. â
  ÿ â. Å å à ò, î ó о а ü à. Î å, î â à å å, ó - о Å è, ο î à ü å. Á Ã å å å Ã è Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã á et à à. Î- ó, å et ü à ÿ à. Å î, â å ü è, å ò ÿ è. Å ó ó î ò ã à,
 9. Î î ü ó îõ
  ÿ 5 5 5 Â, î: 1. û - è, å ç Î à et î õ é. å et è ü É þ é è é è. Ê ì ÿ: ì, í, í, í et ð. 2. û - à, å et å
 10. ò. À î þ ÿ Â õ, 2010
  Î å è. Å û è ÿ. Å à, et è õ ÿ. Å è. Å è. Î- å à. û. û. Å à î.
 11. K ò, è ÿ ü î ÿ îа è, ?
  È à, î ü î å - , ÿ é (candida albicans), - å ò ü , Î å ÿ è. Û, å é, ò þ ü â È, ÿ ÿ å ÿ. À , ÿ. Ó à ò ü (ο à) a
 12. Å û, å à å â
  1. û ÿ. K î, è ò û ÿ ò et î ÿ et. Ò ü ì и и ì, à Ç ó ì et î ì. 2. à. Î é è é é Â ,,,,, a è ÿ â è
 13. Et
  Å et û ÿ (é, í, Í, í, í) ò å ( å) et å å. Å å Et Et ÿ et , Î, и ç 20 í - 1 a ( î, î, ü). - 0,2—0,5 ã. Et et ì ç å
 14. Î ü, è û å, î ü ñ é â
  Î- õ, ü ü et è ÿ. Î- õ, å é è. Et ó ñ î î, î é Ñ, è, о ò ÿ é. ((( ( Î å ò å à â õ,,, õ,
 15. þ ÿ, ,,,,, ì, à k Et Et a Å û å.
  ß é ü è, é Å û è ÿ é å. Ó å ó ü é, å ÿ ÿ É? Î, î û å, ü î. Å et ò ÿ et ì, î, и õ âé â é- î è. À et û, sur sur, sur et à õ é. Î, î
 16. Et ó é et- ó ü Ì et à ã ò et ÿ ê ê Ì, ó ü ÿ ì. Î å ü? ü, ì é ö?
  Ó è, å à ó à å: û Î å à îî,, à ü ò ü, и Ü et î î ì? Î å, î ' ì å å, ó û å ÿ ì, Ì î ü ba ì ñ ñ. Ü ñ è è. Å å, î å î
 17. Ü å å à à â ÿ ÿ â â â â .. Ó ÿ ü ì ì, ç Î à ÿ ñ ì ì, î þ é ÿ î é. ,,,, ,,,,,,, Ê ÿ ? ÿ et ÿ à Å et et, et x Î ò.
  Î ÿ à, î k îì ÿ â ì å. Î é é ÿ ñ ñ. Î ì ì û Å et î þ ê é? Ò î et à û a? A? û et ÿ é, et û Å et î? Et í k å í ìì et ò. Î û, å é et é, ò
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com