ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

È à

Î å û û è à 1: 4, --î - 1: 7 et 1: 8.

û, å ÿ et å et sur ÿ à. Î, ê ó, ñ é, é ÿ ì:

3 à + ü à + ü è ( À - 20–25 ÿ ) a). Å à ò î et ÿ à.

 å ÿ ÿå ÿ ÿó Ì et ì et à. 1,7 1,7 1,7 1,7 : 1, dans å î - 1.

<< ÿ >>
= è ê þ = à =

È à

 1. Ü à
  å ê, ì å î ÿ ü à. Ó î à 1 ã ÿ 0.06 ì et À, ó î - î 0,02 ì. Ü et à î ü î ì ì. É ñ é ò 1.5 ã è å: S = 4m x 7 / m + 90, å m - à à. é î 9 ò: ü et à î À à 0,47 ì, à é
 2. À à
  É к и и ò ò 2500 ã î 4000 ã. Å ÿ ó ÿé ÿ ÿ ü â , ,, û 8 8 8% û û û à ò à 4—5- ü, î 10- , è. Et û à å ÿ à ÿ: 1) et û ñ ì,
 3. Å à
  Å ÿ å à à, à, et Å - , È, è et â. Å à à å ÿ ó óé (à, , È, å è), - å à ñ Et et ( et à) et Å é î et et É è et é è ì ì à . ä ì ò,
 4. Å à
  Å À  ŠŠŠŠŠ‚¬ó å ñ é. à,, Et û, å et et. û û ,, È, è, å û. Å а ò â p et de a et ÿ ÿ ÿ ÿ ,, à ê
 5. Å à à
  ÿ à å à à å ÿ , É, å î û Å û ( û, û, à à, , Å , û, et et ..). Å à ò ü â (à ( et, a, et, et un , et, é ë), à et Å
 6. Å à è
  Å à et å ò å Ñ (é (et è Å è, è à, è è, et à, à). û ( è, è, è), å û. Å ÿ å å à ( è,) . Å õ ë â ó ò î Et et et, à a,
 7. Ûå û à.
  ò ü et et è et et õ é, à Å et et õ é. Û ò å þ ü è Å é è à è â è. ó à ó õ ò â é Å, à ó ö â å. À â î å, ì è
 8. ÅÀ
  Å à ò é ÿ, Å ç ê, î þ è þ Ó ó â. Et û et Ä ì õ
 9. Å à è
  Å et èå è, è, è, è, À, å û, û, å et k î ,, - - - - å. Î å ÿ å å à, k ,,,, ÿ et ü (û, à, ï), ((,,
 10. À ”è ÿ
  Et à ”, ç” à ó î î î é À (Ì..â, À.À. À à, 1973). , Î, î ì ì Å û à î- ÿ à à (À.Ñ. ., 1977; Î ÷, 1937; À.Ã. â, 1976;
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com