ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Et é û. , ÿ ì Î ÿ. Å è. Û î à. Å å å. Å ÿ é é û. ü à. É ç.1. å å ÿ â Et å à

1. 4.ç 4. ÿ

2. 5.ç 5. å â

3. ç

2. å å û à î à

1. é ç

2.

3. ÿ

4. ç

5. et å õ é

3. è

1.

2. õ

3.

4.

5. õ

4. ü: å é é et ÿ __________.

5. é ä à ÿ - î

1. 4.ç 4. ÿ

2. å â 5. ç

3. ç

6. ì и î à ò Å û:

1. î à

2. î à

3. î à

4. é é û

5. é

7. å ", å et õ î à, ÿ:

1. è

2. et et

3. et et

8. ü: å Et et et à - Î _____________.

9. ü: å å î é û ÿ ________________.

10. ü ü õ é â è À:

1. à ÿ å ÿ

2. ã ÿ

3. ü à ó, , ã ÿ í î

4. å û

5. à ü

11. å et »û î À

1. é ò ê

2. é ò ê

3. a à

4. ÿ À

5.

12. ü å:

Ss À Ü ß À

À

1. å î à) í é k

2. à sur a b) a x À

3. à î à â) à â

4. å î

13. å å et ñ ì â:

1. ç

2. ç

3. ç

4.

5. å â

14. å ÿ â â à et et à

1. é ç â, ü et à, å â

2. En ÿ ÿ ÿ et - û

3. ã é û ÿ ç, Å û ñ é

15. ñ ì õ õ и î À à â å:

1. û ÿ î

2. î ÿ

3. à Å à

4. é è

5. à

16. ü: å û ò ç _____________ .

17. û et et À de a, À é, é, â Å:

1. 4.à 4. è

2. 5.à 5. à

3. â

18. å è à à - le _____________________.

19. å å ÿ û

1. ñ ì é è

2. ñ ì é û

3. ì à, î þ

4. ñ ì à et å

5. ñ ì î ÿ

20. å î ì à à ÿ ç:

1.

2. à

3. î à

4. õ à

5. î à

21. å ð ââ ì ã À î à ÿ ì

1. à

2. à

3. è

4. é

5. à

22. et et Å û

1. à

2.

3.

4. ð et à

5. ü

6. å î î ÿ

7. å î î ÿ

23. å û et å ò:

1. ò î à î 12 â

2. å 12 â

3. ó ê

4. 2à 2 - 3 mois

5. 3 au 4 juin

24. ü: å ÿ Ñ ÿ _________.

25. et é et õ à et a de À…

1. 4.ç 4. å ÿ

2. 5.ç 5. ÿ

3. ç

26. ü ü é â et à È õ õ ä ì ì

1. å í ä é é é

2. å à ç û â

3. å û é è â Ì å

4. å ð é et à

5. å å ä

27. ó ê ã û ò:

1. å õ â

2. â

3. ê

4. õ ê

5. å ÿ â

28. ü: è - î ___________________.

29. ÿ

1. ì ì à ÿ

2. ì à ÿ

3. ì ì

4. ì

5. é

30. å ÿ et å et et à :

1. å ð

2. å à ã ê

3. å å õ í

4. å et et ê

5. å et õ

31. é »ã ÿ:

1. 2à 2 - 3 mois

2. 3 au 4 juin

3. 4à 4 - 5 ans

4. ç þ

32. ü: å ÿ ÿ _________________.

33. å û ò:

1. å å à

2. å à

3. å à

4. à ñ et à

5. ûé û à î ì ì

34. ü: ÿ à - î _________________________.

35. 2à 2 - 3 Et… et û à:

1. å ÿ â

2. ç â

3. ü õ è õ k

4. ç

5. è

36. ê î, é ç ÿ:

1. å à

2. å û

3. à å è

4. à å î ÿ

5. å è

37. å »- î è, å ÿ ç 24 mars

1. à à ÿ

2. ÿ

3. å ÿ à à

4. å à

38. ü: à í à - le ______________________.

39. å et Et ì å ÿ:

1. è õ â

2. é à

3. é â

4. et et â â

5. Thème

40. à Å ÿ â Å:

1. î à

2. î à

3. û

4. î ÿ

5. è ÿ et é è

41. å »- î

1. û

2. å è

3. û

4. å û

5. û

42. ã ÿ ì, è:

1. ü õ â

2. å å

3. à þ þ 8%

4. Dans ÿ a a

5. à ó a a a a a a 8%

43. å å à è ì Å ò

1. è ÿ î 2 ì

2. à î à î 5 ì

3. û û 1 1

4. å è î 2 ì

5. à î à î 5 ì

44. ü: ÿ - î ________________.

45. et et et de a:

1. ç

2. é ç

3. å ÿ

4.

5. å â

46. ​​ê î à è:

1.

2. î à

3. î à

4. î à

5. õ

47. ò ÿ

1. ì ÿ â ì å

2. ì ÿ é

3. ì ì ñ ì à

4. ì ÿ â ì å

48. ü: å ÿ Ñ - î _______________.

49. ü å:

Ä È É Ñ

1. à) ê à í

2. á) ê à í

3. â) é ì à Å â

ã) é ì à â ì Å

ä) å à Et Å p a

50. ü: û - î ______________________________.

51. å et Et ì å ÿ

1. è õ â

2. é à

3. é â

4. et et â â

5. Thème

52. ñ î à å sur:

1. â å

2.…

3.…

4. õ

5. â é å

53. å et à à:

1. ã í â å

2. û û

3. û û

4. à è ÿ ÿ ÿ ÿ î

5. à ó ì et ì ì a

54. ü: å å - î ______________________________.

55. et ì et î à ò

1. ñ à

2. è

3.

4. î à

5.

56. ò ÿ î à et å À

1. ì ì

2. ì û

3. ì é è

4. ì î ÿ

5. ì ì

57. å ÿ è, å Ì é â

1. ç

2. ç

3. ç

4.

5. å â

58. ü: å å - ________î _________________________.

59. å et à à

1. ã í â å

2. ã é, é

3. ã é, é

4. å à et î ç õ â

5. å à õ â

60. å å å î:

1. ñ ì é è

2. ñ ì é û

3. ì à, î þ

4. ñ ì à et å

5
ñ ì î ÿ

61. et et à ò

1. é et et î à

2. à et î õ

3. à et î õ

4. à é et â õ

5. à é et â õ

6. à é et â Ì å

7. à é et â Ì å

62. à à et à et et de ÿ

1. å à ç û â

2. å å ä î à

3. å å ð о à

4. å à î î à

5. å û à â ì Å

6. å í î à ä é é É

7. å à à å ÿ è å À é

63. å î à ò è

1. å

2. è

3. å î à

4. å â à à

5. ì et â è

64. ü: å å à et ÿà ÿ ___________.

65., ê è

1. ü à

2. ü à

3. et et

4. ÿ

5. ì è- à

6. à à à

66. à î À î à

1. å »

2. â

3. ü et à

4. et è

5. é ç â

6. å è èå â

7. à â õ

8. ââ

9.

10. ÿ ÿ è õ â

67. è ì è ò

1. å ÿ é è

2. å ÿ é è

3. å è é è

4. å è é è

68. è ÿ è å î ÿ

1. ò é ð

2. ò é ð

3. ÿ é

4. ÿ ì è

5. ÿ ì è

69. ÿ à ÿ è

1. õ õ õ

2. å é é è

3. å õ ê î à

70. ÿ à ÿ å î â å

1. é

2. é

3. é

4. é

71. Â â è ò

1. û

2. û

3. å è

4. å û

72. ÿ î ÿ î ÿ î

1. å ÿ î à

2. å å ÿ

3. þ å å ÿ

4. å õ é î à

73. è õ î à ( é å è) ç ò

1. î û

2. î þ

3. û è þ

4. å å û

5. î å û

74. ì é è ò ü û è õ õ

1. é è

2. å à

3. ì å

4. ì å

5. ì è

6. å í õ é

75. ò î à ò

1. ì

2. ì

3. ì ñ ì ì

76. ÿ à î à î à

1. é ò

2. å û

3. é è é ò

4. ÿ ÿ

5. ÿ ÿ

6. å ò õ ö

77. à î à å û è ò ä

1. î î à

2. è ñ è è

3. é é è

4. î ÿ î- î à

78. é ñ ÿ

1. â å î à

2. â õ î à

3. ó þ è é é é

4. ó é è é è è

5. ó é é é è ì î à

79. ÿ ÿ ò è è

1. â

2. â

3. õ ê

80. â è

1. û

2. û

3. å è

4. å û

81. ü å:

Ä Û Â Ì ß

Ì Å

1. ÿ à) å û, è ÿ

2. ÿ á) ÿ â î à è

3. ÿ â) ÿ â î à è

4. ÿ ã) å å è à

82. é è é ê î à

1. ç é

2. ò î à

3. ÿ ÿ

4. ò î à

83. ü å:

Ò ß

Î À À

1. ò à) ÿ

î à á) ÿ ÿ ÿ

2. é â) ÿ õ â

é ç ã) å â â õ ÿ

ä) å î à é è

å) å è è â ì å

æ) å å â â õ ÿ

84. å è î à è è

1. å â

2. å â

3. å í î à

4. å û õ é

5. å à î à

6 å, ê í î à

7. å è å í î à

8. å ê î à ñ ì ì

85. ÿ î à î

1. ç è ñ

2. ÿ û

3. å ë ÿ

4. å ð à þ

5. ÿ à û

6. å õ ö

7. å û â

8. å õ é â å

86. å é û ò è è

1. é è

2. é è

3. é è â é å

87. ÿ à ÿ è

1. õ õ õ

2. å é é è

3. å õ ê î à

88. é ñ ÿ

1. â å î à

2. â õ î à

3. ó þ è é é é

4. ó é è é è è

5. ó é é é è ì î à

Û¹ û ¹ û
2 45. 2, 3
1, 2, 4 46. 1, 3, 4
5 47. 3
ò 48. ÿ à é, ê- ÿ é é â ñ è è î à è é é è
5 49. 1à, 2â, 3ä
1, 5 50. å õ â ñ é é ñ þ à, å é â è ( ê)
1 51. 2, 3, 5
å å û Â- à, å è è è è è è. 52. 1, 5
ò 53. 1, 3, 5
1. å ê2. è è3. 15 – 21 è4. 21 – 30 è5. 1 ñ – 1,5 ñ 54. å à à, ÿ ì ì é ( í) î è õ õ é ì 1 – 3 ì
2, 4, 5 55. 2, 3, 4
1à, 2á, 3â, 4â 56. 1, 3, 4
4 57. 4
1. à è è2. à 15 – 21 è 3. ç 1 – 1.5 ñ. 58. å è ä à à ü- å è ( ü- å è) è û, å þ ó
3 59. 1, 2, 4
î õ â ( ó- í), õ â õ è õ â ». 60. 2
3 61. 1, 2, 5, 7
å å é à ( å è å î è õ õ é), å å ÿ û â õ à. 62. 4 – 5 – 6 – 2 – 1 – 7 – 3
1, 3, 4, 5 63. 2, 3, 5
1, 3, 5 64. ÿ
4 65. 3, 5, 6
1, 3, 4, 5, 7 66. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9
1 67. 1
ì ì é ( é) è è é è â 68. 1, 3, 4, 5
3 69. 1, 3
3 – 1 – 5 – 2 – 4 70. 1, 3
3, 4, 5 71. 4
è å ÿ, ÿ è è à à 72. 1, 2
2, 3 73. 4
30. 1, 2, 4 74. 1, 2, 3, 4, 5
31. 2 75. 1, 2
32. ì î î à 76. 3, 5, 6
33. 4 77. 2
34. î å é è é è à å ÿ ç å â å à 78. 3
35. 1, 2, 3 79. 2, 3
36. 4 80. 1, 2, 3
37. 3 81. 1á, 2à, 3á, 4ã
38. î å í â å å å 82. 4
39. 1, 2, 4 83. 1-à,á,â,å; 2-ã,ä,æ
40. 3, 5 84. 2, 4, 5, 7, 8
41. 4 85. 2, 3, 4, 5, 7
42. 1, 4, 5 86. 2
43. 2, 3, 4 87. 2
44. ê ÿ â à, ÿ ì ì í, å- è è, è è 88. 1, 2
<< ÿ >>
= È ê þ à =

Et é û. ÿ, ÿ ì î ÿ. å è. û î à. å å å. å ÿ é é û. ü à. é ç.

 1. È É É Û
  è é û ÿ ì ì è ò þ ü â è à. ê, ð, å ÿ ò î ç õ ò è í è â ã. å. ÿ é é é û ( Ñ) ò: 1) å õ è õ â — å è å è Ñ; 2)
 2. Å È É Û
  Å ÿ é û ÿ Î î è ÿ è, è, È, è. Å ÿ ò ÿ â å î ÿ þ ó ( è). à et à å õ é. Ü ÿ à è õ À ê ì
 3. ò. å è é », 2012
  å å ÿ é é û ò û, û, û, ÿ ò û, û ñ é û å ÿ é û Ä ä
 4. È É É Û
  È É É
 5. È É È É É Û
  È É È É É
 6. Å È À Â Ñ Ì É Û
  Å è, ì À â, â å ÿ É è. , Ê Ê Ê, è Î ç þ ü õ É, î å Et à â î Ü ê þ, è
 7. Å ß É É Û
  Ê å â, õ ó â å û, â å â ò é, õ û, û, û è å û é. Â õ õ ÿ è ñ è è è è ÿ é û â å î à, à, à å à. è é ÿ å û â è
 8. å ÿ é é û.
  ÿ õ é Ñ ò þ, þ, ð õ é, è î ÿ ÿ. î è ò å, å, å, å, å ÿ, î è õ é — ò ( ò, ò, ò); ò; ò; ò; ò;
 9. Å è ( è ÿ) é É û. Î à
  è ÿ, ,,, ó et þ þ ÿ à. ÿ è è é é û ÿ è. Å û ò ü î ê ê Ó ó þ, î ì ì â é è. , Î, î â å î î
 10. å ÿ é é û
  å ÿ é é
 11. Å å å.
  å ÿ ÿ î è à å, å è î- å. å ÿ ò ü è, è, è è è. å, å, å ÿ å î ò è î- õ õ, å è î- å
 12. å ÿ é é û.
  å ÿ é é û — ÿ à é, ÿ é é â ñ è è î à è é î- é é. î õ é ÿ à 5—6-ì õ è è â å ì å. è ÿ ÿ õ
 13. ÿ, ì î î ÿ
  ä é ò å å à â õ à è õ õ, å â å ÿ î à ç è à è è, à î ÿ é è. å Ä, å þ, — ÿ ÿ õ õ â. Â è ñ é
 14. å å è å ÿ é é û
  Ä Î Á-Â õ è õ õ é à ò è â, õ ì è ì ì ì. ÿ ÿ î å, ì å å å å û é Ñ ( ò î ó õ). ÿ ÿ ÿ è ÿ è è. å
 15. É Ë É Û, È ß ß À
  Â â î à é û ò é è é ã ñ õ è. å è —- å à, ÿ ü î à, à è à ò î. ò è å î ì ì è î à. î â ò ó â. è è ò ç û è õ ê ñ õ è. è
 16. Å È Å È É Û
  Ì. ð, æ. Á. í (Ì. Victor, J. Â. Martin) ÿ à à ó ó õ õ è õ õ é. å å ü ò î ì ì, ó è ò þ ó õ é õ ö è ò é ñ ê ÿ â, ê è ÿ â.
 17. È É Û
  ÿ. î å å, å é ê î - ÿ, î å å û. ÿ õ à å à, å å ò ü, î ó ê ò å î- é û è. Â å û à î ò þ à þ ( þ, þ,
 18. Å ÿ é é û
  Å å ÿ ÿ î Î- ó ó, - -- ó, ó ó (ì. ó 8). Å å û ò í â: â, â, â ( â), ò et â. Et õ õ Å ÿ ÿ ñ
 19. È É É Û
  À.Ê. è (AKAsbury) ÿ ÿ — î é í, é à å î à é è. å û, å ê þ ö è â, î î û â ë. 354. ü å é û — ü, ü à ì å, é ð õ é à, à å ü þ
 20. å ÿ é é û.
  å û ò å, ì å. å ì â 70% â î à ò û. å è â ò û, î å î û è, Î è î à. è è à ÿ é â, à ü à è à î å ÿ. ÿ à
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com