ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Í et é ñ.


É ü è û… et Ñ ​​ þ â é û - à è à.
Í - î í é û, à- È, ê õ â é û.
Ü ÿ à ò ò õ Â, î å î - ò ÿ û ( à) et. Å à î, à î, û ü Å û â è, ÿ å ü í õ é.
, Ü ò ð ( à), et ü à. Û à ü î â õ. Å ò, î õ õ â à, ,È, ü î î et î. À î à å é Ç à, û ü å å Î î » î ñ. Î ó, â, å û î et å Ò, û å î þ à è ÿ a à é ü. Å ÿ â ü, í ò Û â í, î à à Et , , a ÿ ÿ â Û, å ÿ â » î- É è. ð à â ο å et et û ( a) ü.
Et ì í ò ü ü Î à, sur, è k Î ü î å ì É è, î ì ò å k ò â . Å, à î ü î- ü å å 2-3 à, û ü ÿ î. î è »â ç É et é û ò î î Å î à. û û û û ÿ , î î. Ò å, å î ü é é. À ÿ þ, ì é et É è, à å à î Ò ò, é ".
K î, â Et Å a a Å è. , ,,,, û ì ì. ê ü æ à é í. , Î, å à k à î î. Î ó et ü è & õ õ â: ð, è í, ì ì, ì î et î ÿ, ò.å. å ò â, â, â et è.
Ü ä ì!
Î î, î et et õ â Â û â è, à, î et Å å à ... et è ñ ñ É þ. 1981î î â 1981 ó ó ó ó, À p ot , , - - - É ñ. Ü â ü å ÿ à â è ( þ) ÿ ì ì. Ò ñ ò ì å, ì å ÿ, Ì â, et ì é Ûñ î ü à 100. ì å ò ñ ó Â, å о а ò… x è.
Ä ñ ÿ ì ì ü, å Å å î ÿ é, ì ì. Å ò í ë í. , À â 1997 ã. Å î à î å ñ ì ,, Ü ó ì â Ì ì ì è ì ÿ à à 2 (í- é), è, ü à Î à.
ððððð ð Jan Jan (Janette Brand-Miller) Jan Î à, à, î ÿ à â Å õ â â ñ ì ì ì. È , â, É ò ü ÿ ÿ û â È, é ñ - é, é Ò ü ÿ à a a. ü å î ò þ ó è, , È, ,ü, î â å â a et - - ,, ,,,,,, é.  é å é ñ ò Ü à ÿ à… et… a à a a, 50 50 50 ã ã Â. Ò ä- ð à о é ä.
Î- õ, à ò ÿ a a th a, a É á. Î é ñ î ÿ à 100.
Î- õ, â è ÿ ÿ Î î et î â ü å Et à, å 50 ã ãâ, à et å å å î è: 1000 é ( 240 ''.).
õ â, é ò À à å å î:
( à - é, ÿ à - ûé û â de . ä- ð).
• --í - 74 è 79
• --ñ - 65 è 82
• å "Donuts" - 63 è 74
• å "Cookies" - 74 è 92
• è ”- 79 è 112
• --ñ - 12 è 20
• ò - 62 è 115
• --å - 70 è 89
• å û - 52 è 61
• é á - 100 è 100
• Dernière mise à jour - 71 è 74
• à - 21 è 51
• à - 28 è 59
• û - 79 è 81
• Précédent - 74 è 82
• --è - 50 è 59
• û - 39 è 60
Et ó î ÿ î ÿ. Ò å et û õ â, î È, å, ì- ì, k k î å î î Et ì å â à î.
Et û à ä ì õ Â. Ì ì ò þ ó â, . Ì, ì ì, î ü å Å î õ ÿ õ â à Ó à et ü et û ó â å î õ â.
Å î ò ñ å et û: ó ì Î ü û, å ó, è Qu'est-ce que c'est? "
À , et à å ê õ õ ». -- ((a (31 31 ê a ó ó) et é et à å ÿ Ü ê à å. û û Ü ç et â et é. Î é å ¸ Î à â ÿ õ ì ì.
Ü û , ,,, Ο, å â ó, ó à å à ü Ü à â è, et… de é è, ì å å à. À î å, ì à, à Â û!
û?
 õ à õ è à À à è, î à ÿ ì ç  é é è, é ê ê Û à è þ â À propos de à - à î à II à.
À û û â ,, ü à, î û È ÿ â… Å.
Å ÿ ÿ é û ò ÿ É ÿ î à, î Å, å ÿ à à et à Å - å å å.

À å ó, î à - é ð, Î õ (à, å û, å k û û û ) - å (å ,å ò à å ò, É é), à â! Ð! Â ì, à ò é ì - ó-1. À í ò ü à ó õ â Â þ è , ο ο ü ûå û: et ð. Å û, å ê à, û, é «,…», «, í, et ì Ã å Ã ÿ et è. î î õ ð, à â â î À ÿ , et Ò ÿ â ð (î ì Ì, é ì í ü î ñ 250à 250400 â). Ó å ü Et ò â, ð, É, ü, î et è.
Î î!  ü, à î î Ò ç ü - ò é ð à à ì ê ì. Å ò, è ü é ì ì ???? Î, î ø é ì ì ò »ì ì ì et ò õ å, k â , Ü, ê è â âç ü. û û Å é é í, é í Ü é â è, à ð!
Î â è, ì â å ”, ñ è ì ì, ì â Ì å ó, ì ó. Å ñ é î ê ì ì : Ì: þ et â et þ et î à (î õ é, Í ò à é í).
Å î, î å å à û et ì ÿ et à, Î ä ì à- ÿ à. ð ò € €, è de Ü ó à å, ì ó ñ. ,,,, ,,,, Î ò ÿ û à à í ü å ÿ, ì å, å ü ó ñ . Å, î ÿ å ÿ ü, î Å û ò ü ó à , Î… Å
Ó à å ÿ é é é. Å î à õ , Â, ó, â é è Ò þ, ì å õ é.
ÿ û: û à à ð ó, ð . Ó é - é õ â Ü å ÿ à å Å è Î à à. Ó õ à îà, ,î Å î, à à à à 90% à à É è.
Î å, î å û, å ò À ó (í, í et ð.), Å ò õ et û et û. Å ÿ ÿ å î é û, î è et à, þ et þ à.
Å ì å à à. è ì î.
Î ò, à ò k ò ê â, à Ì et ê. Â à à p È ÿ. Û û Ü ÿ è ÿ, û . Et ì ê ç à. Í ÿ et ÿ ì û ò ÿ î et ó.
û ò å ü, sur à à K ð - â 2,5 a Å û è â 1,7 - û. î é å ä â ò þ ÿ â À ñ ì î û.
û å î è ì á õ è õ è ü à ó à, î î ò ñ, à ÿ ü ó é à è ì â.
ÿ, ó é ñ ÿ è å ÿ î à â å þ í ñ ì î î à. í ÿ é é è ò î þ ü â å â, ÿ þ õ â ü è. È ÿ å å å î - ü û ç è, â õ õ í ò å å â è â. î è ê î ò? å ÿ.
ê, é é à à å û â è ÿ å à, é ò à ó ( î ü à ð), ÿ é ü â è à. î î. à î ò å è à. È î î! ÿ, à ì å!? ð â è » - í å ÿ å í.
î, ê ü, ó è é à â è à ì î. î ò ñ é è ê ó è à ( ü ê ó). å, î ì ÿ ë â å é û.
à à ü, à ò à, î å - ü ê é è, î ü ê ì ì. à î ò î ÿ î à â, õ é é è é ñ, ÿ à ÿ ü å è à, è ì î ì ò ê ó ü. è ì, å ÿ à å û ( à) â è, í ò ÿ â ü, ê ê ÿ î à.
î é è î é é ÿ ÿ è é û è è è â ê ó í ñ ì à. ÿ í, ê å í é è è ð. î, ê î î â õ õ, å î þ ñ ì ì à ò ì ð è è.
ð ä Ì. í è î è ç é é û û, è, î Ò ( ñ û à) è ü è ò ü î û ÿ è â ñ þ ( þ) ê ó. è ì â ó à î ü õ â, ü è õ ó í à 94 ì, à ó í 80 ì. å ü þ þ? ß ó. ÿ ÿ õ é ñ - å ü ó þ þ.
å è 260 î õ â, 133 ç õ è û, ê å å. è è, î ü ê ó è å å î- å û à þ û ñ ì ÿ, î î, î ü â å à î à - Ò è ü è.
ê, ì, ó ñ ÿ ÿ è ÿ ü ( ü) ê ó. è ì â è î ÿ ÿ î à, à û è ü ÿ, ì, ì ì. î ò? À ò ò î, - î â å è à ò à, ø ì ó ÿ ü û ( é ì) î ñ. È ò í î à î ÿ ó ó î å à. ü å î à û. ê î ò à å ì å, ÿ ü î ü.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

í è é ñ.

 1. Í
  å å õ ü ü í ç â à. õ ë, ö, ê 30- ó ó ó ó ó ó, é ì 1921 à ë â å î, ü ü ó ó. ó ë 21- é ÷ ç ò ò. ã è ò è é ã: è è é ê é û ó
 2. Ñ ​​ è à, ñ ÿ à , Å à â é è, å Ì é è, ò et à
  À à - î ü à à É þ, ÿ ò ò è À è è: DO, = • à02. Â åå D02 ò и à02, 18 18%, et ÈÈ, 2, 5-3.5 ë / í-ì2. Ì ì, le D02 520ò 520-720 Å / í-ì2. Ó02 (å à) k å È é û
 3. Ü Ê Ó
  Å, î å et å, Å ì ì ÿ ì Ì â et è è è ê ó ( Ð) . â À et ( Ê). Ü à û ñ ì õ à à ,, P. Randle et à. è,
 4. À À
  ü î ü, ê í ò ü û â è. ì å ò ü ÿ â å î ÿ à õ é. ì ì í ê ò à è è, î ò å è à â è? ò è í î à ó þ, à î è à å ó? Â õ à à ò ñ è â þ
 5. û î ÿ ( Ñ)
  ÿ è õ é à ( Ê) û û î ÿ: 1. ñ è ( Ð, Pourcelot L., 1974 ã.), (Ñ-Ä)/Ñ 2. é ñ ( È, Gosling R., 1975 ã.), (Ñ-Ä)/ í. 3. å å ( Î, Stuart B., 1980 ã.), Ñ / Ä, Å Ñ - ÿ ü à; Ä - ÿ ÿ ü
 6. â
  Â é å ò å å , È, å î- å à Â. à à à. É ü ñ ò å Å à â õ. é ü ì ÿ , ÿ à à À î
 7. é ê è â é è
  ü é è ò â ì, î ì ì ÿ ò å å û, å å å è à. ÿ ó ü õ â è î à î ü ì, ì ì ÿ õ í. è ì î ÿ û à ÿ ê å, ì è ÿ
 8. é ñ
  å è é è é ò à ÿ î ì ì, è î ü ÿ ì è, ì ì é ÿ é ñ. é ñ ( Â) ò é ì è, é ç â à â ä û. å î Â ò ü í è è ( ä ÿ
 9. 24. Û ß ß Î- É Û. ÎÅ Î À À. É Ñ. Ss À. À É È. Ò. Å Å.
  Ä ð à. Tä t, â å î ü õ ä ê û; ‚ ì ò õ ò-â, k ò-, ba À è et å ô ñ. - Ä ð â-à ì ù- à, â- î ã Ö (, ð, å â, å ÿ) Et sur ä et ( û û,
 10. Å å é à â
  Å à â Et å î ò à. À, à è à à õ â à Et du 20 au É ÿ . ÿ ÿ à, û ì. Ë. 25. í: å û
 11. è à
  Ó î å û û è à ò 1 : 4, ó î — 1 : 7 è 1 : 8. ÿ û, å ÿ è å è î ÿ à. î, ê ó, ñ é, é ÿ ì ì: 3 è à + ü à + ü è ( à — 20—25 ÿ î à). å à
 12. Ss À
  Û, : É ç é ç ç â û î Ã. Â. É et à. Å û: ÿ î Ð. Ì. Ó ÿ ÿ: - ç é û - ç û û - Ç à û û
 13. É ò
  É ò - å, å é et é þ à. À ò êì ì õ â à, î .... î à. Î et ò é ( é) è é é ò. À. É é ò ò ü ì ( 1-é )ï) è
 14. à
  è è ÿ à, å â, õ õ û ò å à â è â ç- à à à. å å õ ò þ â å õ â- à, õ ë. ÿ ÿ, é ç. è: å, ÿ ü, à, å à, é
 15. î à
  Ê þ à î ó ó , Î ü î þ. Et et, et é í, Ã, å û, å (Ò3, 4), å û â à - í et í, à a Et ä í. Í ( Ã) ò ó à â Ì ( å û)
 16. å è è é è
  ü è î à ÿ î þ è ì ÿ õ é. è ì î, û ò ð ë è í è î à. î å ò ò î- õ ê, à î å ÿ ì î ÿ î à. ÿ ÿ à î ÿ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com