ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

À ÿ è et


--À - î å å à, â å Î ò a, sur à a é û… et Å è þ õ é… Î å ò î ì, ì.
À ò é é é Ð é õ é (é, é, é). Ó ââ Ó ò å ê õ õ Â, å ò þ ü è. À ç- à û k î â , et ο ü â et ÿ â à õ. Ì ì, ì ÿ é, É î ü å î ÿ.
é ò è Et et. Â à . Et à propos de é ,, et é à et è û. Et é et et ç- à à é é À ÿ ÿ et de a - û.
É, å ò è é û - â .
É ç õ í é â å ò Å à â â â å, î î - î, â Et sur à et.
À è Î à. , Î, î et ì et â é Å é û, å . Å è, é è, å k Û û û û û û û è è è. , Î, î é é ò et óõ, Î û û î, å à.
Ü î ÿ: ü et À â, â å é , ,, .
<< ÿ >>
= È ê þ à =

À ÿ è et

 1. À ÿ è et
  Â ì å õ é, , ó þ. Et et û î ÿ Ü ÿ é et é et et. À å ÿ û û a, Î ... et à et ÿ. Et et â é
 2. À ÿ è et
  , È, å ò î- É ï, ì ì å è , Î å â ì. À õ à: et î , - î, ò å è Å û, ÿ å ( û û, é, è, et. D.). Et é å ç é à
 3. À ÿ è et
  Å et õ ( ì et õ) ò Ü â et é et. Pour sur pour sur sur et et et ( ð è, ä ÿ). î ü ì ÿ â î- é, ì et ÿ ê. ü - å õ ë à, å
 4. à ÿ
  1. å â, î â, É û. 2. å å è, å à õ â ( å, è, û). 3. å à é et ( et Et é î û î - é û). 4. åâ è è è â è â â, à et ì è - et â. Ç à
 5. à à ÿ
  õ â. Et ò é å. Ü ÿ â et â ò ò à . ü, ÿ ü, Í, å à. Î å â Ñ è û Â, Í, ÿ, ÿ, â (Å à, è, û, ã,
 6. Å et è et î- sur é î ÿ
  Å Ï ÿ ì ì û Î î- î à et õ é. ü ÿ - å õ Î- õ é, Î ü à î é et è ÿå ÿ é et à. å et î-î
 7. à
  Å et ò ü et et Et, a a û ( ÿ) . Et Ì, î å ì. û û, (Ð, ä, å, ä, å è). Et et à
 8. À â ÿ
  ó ó Et ó ó ÿ, Î ü, î ÿ ÿ, â ì, ü å é et õ é. Ü å õ ÿ è ÿ à å â å é et õ ë é è. ê û ò ü ê ç é et þü. õ
 9. à
  Ç - î î ÿ, Et é å î û å. Å ÿ ç è, à, ê, É et â, è. Et å û ÿ õ â ,, à, í â, à , ÿ. É ì ò, ð è
 10. Ss À Û
  à à þ ÿ ûé û et â å ñ et Î- î à. à ÿ et Ê ÿ é à et à â Å å õ è õ ê. Ì ì ÿ à ÿ É é
 11. Ss À Û
  Ü û ÿ. â ÿ é î å î ò, Â ÿ, ÿ ñ ñ É et è ê ÿ ì è (Ê.À. à-, Ë.Ã. ÿ, Â. À. â, À.Á. â et ð.). Ü ÿ ò é
 12. à î-î ÿ É î ÿ
  à î-î ÿ õ 5î 5 ì ì î- Î à ÿ õ é è õ é ( ë. 17). Å ÿ î ÿ õ: • Et et õ î- õ ë - 100 â; • å å ÿ - 91-100
 13. à
  ü ( Í) ò Ê å à, et ì é é Â è (2 - 92-100 ì ò. ò; Î2 = 35-45 ì ò. ò.) (Et å ÿ) ì ì â, å î ÿ à et î. Ç î ÿ ÿ å É è
 14. Ss À É
  Cloä Clostridium ò å 100 â. û û û è è Å å û, à õ õ õ â. Å å î à et à õ â ñ ì (plus proche - à., Å î), å et ò â å ÿ
 15. à â
  Î ò ÿ ì î- Ì ì, î ì à Å å et ü ê õ, ê et À. À ì å å а а â â å ü å. ÿ ÿ et 130 et 130 , Î, î et é ç õ ò… þ,
 16. Ss À Û
  Ü û ÿ à Sur sur è è a Û â é å è ÿ Âé å. Et é û É et î î ÿ : à, à, ã À è
 17. Ss À Û
  Ü û ÿ. Â õ et î ÿ, à õ â ü ò À ÿ à î- é et â. Et î ÿ ÿ Ü î ÿ é å â Et é è, û è ÿ, Ó
 18. Ss À Û
  , ü õ ð à: é, é, é, é. ÿ et ÿ à é,, é ð: É é, î î à é Å é, et ü è â é è, å û
 19. Ss À ß
  Ü ÿ. ÿ ÿ ÿ À ñ õ â ê à õ, è é, å å ê Ó, è, ó î- Ó þ. É ä î
 20. û. à
  Ç - å å å Å, et ì é é í ò ç ê ( õ) è ê- ö ê. Í ò å å; É é è ì ÿ ÿ è è è É é è. (”À: ñ ò, ñ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com