ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

à à et à à.

<< ÿ >>
= è ê þ = à =

à à et à à.

 1. à à.
  Å - é ñ, î ÿ î à Ò î ó ó, ü à Å è ä ì â ç и õ é. Ü ì è, û è û û ÿ â Ê î à ò þ. û û à ò å ÿ,
 2. 3.ã 3. à à: å é
  Å ì ü к и è þ À, î è þ ó. À î é é û ä ì Ø ì ÿ ò â et Â, å ò ü å et è Ü, è ò þ ÿ è. Å ÿ â
 3. È É Û Î À Ê Þ È È
  Ó ÿ è Ó et ò å, et ÿ, å ì û ê ê è. ÿ ÿ ÿ É et î î ÿ é ( É ë), é ò ü ò 21 î 35 É et ì à 28 é. î
 4. Ü î à Et è (((( Â, à è é ê)
  "Å ÿ å å et ü, ü é Â .. È. È. È .. , Î é í ì ó å í ". " ì, î â 'ü é È, î î To. î, и ò å û ñ et , È, à et î à ó å
 5. et à. Å û ( ÿ, é ô, à). é é ò. ü à. ü à. ò. Ê é è.
  1. à é et et 1.ì å 1. î î é î- ÿ 2.à 2. é è 3. å 4. ç è 2. û à Î à 1. ÿ 2. ÿ 3. å 4.å 4. å å 5. Et… 3.
 6. ê ü ì è é, é î é. Î- å û à
  Ì à ò é å å, â å è et é, â è ì â . Å ÿ è é î à û û û ÿ è è è ... Ì ì ÿ et À à î ì å ÿ õ é.
 7. ê ü ì è é, é î é. Î- å û à.
  Ì à ò é å å, â å è et é, â è ì â . Å ÿ è é î à û û û ÿ è è è ... Ì ì ÿ et À à î ì å ÿ õ é.
 8. À â ò é
  ç å õ õ É î à on à ü , õ õ è õ õ. Et î õ ó ó sur ü à ó, þ ó et ó ñ ñ É è é è. à è è
 9. Â û î à. Et û î à
  É â à í и 1. à à à: - þ ( à); - ü ( ÿ è ÿ à); ÿ à. Et ÿ å et et é â et .. Î, et å ò ð è
 10. À â ò õ et õ é
  û û ----- Å û: 1) è; 2) et et; 3) à. Â õ õ ÿ å û È ( è ÿ) é, á Î ÿ é ñ è
 11. À è et å û
  Et a ÿ Í, sur a Å è þ. À à à å õ, , Å õ è å å õ Â û. À ò å å и å ñ Et, ÿ et et. Å - ñ ÿ È õ ö,
 12. À è et å û
  à û ò: à ( Å è å): - å (é ä); - ( é ä); - (é ä) - åâ å å ö et å û (å Â): - å - ì ì è É þ (é ä): î å å 0,3-0,5 ã / ë;
 13. å û et õ ò
  Ä é õ ò ò ñ é î ó,,, , et et þ õ â À et ÿ. Â.Ã. þ ,,,,,, Å et å. Ê ì ÿ û (et à a), et ( Å û ò ÿ è ,, à ,, ûâ è
 14. Ü É - ß À
  Å !!! - Î Ì, Ó À À Õ Å Å 40 þ þ ó î ü, î à à ÿ - å Å, ì ö à õ. Et ì, î, k et â, à ì ,,, et .... Ì à ó et ñ ã î. À à, å í é. Ì í å é, à é.
 15. À ä
  , Å, à è â î- õ Õ ä. ì, ì et et ì ( et et è) â â ÿ Å è î å î- å å û. Ûé û ä, é è É è à. î
 16. Å å et å. ÿ à â. À è et å û
  Å å - î, å et å. Å û ò é á è å à , À å à 20 â, et ä è 0,6-0,8 â, î à ü à è Ñ ​​ ã é è à - é ê. Å î ÿ å î, à ã à à Et å å 25 â å î
 17. Ü à é è é Î ñ þ à ì
  (Í ì ì õ é 08à au 08.05.88 ¹ 28-6 / 13) (å ) Ü å ÿ ò ó î À é è õ É î ÿ ñ ñ î à ì. À ñ ì î и à É et â 10 ç ò
 18. P à / ÿ à
  É et û ÿ å, å Å í å à ñ ì et ç î и и и ñ ñ et. Et Å Å, À î ü õ î è (“conditions sales”) et î EN et EN et î . è è
 19. à õ ò
  Î â, â ì å, ,,,, â, , à, ÿ î ÿ et ð. (Ëë 77). Î õ â… I À, 1Á, 1Ã et ì et à 10%, et Et sur ÿ - à 50%. â ò à è
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com