ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Å et å å à


Ì ì ÿ ÿ å . RÉSULTATS ACTUELS: 1), 2) Û, 3) û, 4) û, 5) Å à, 6) à. Et ü û… õ þ û û û ,,,, Ì è.
(Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å ÿ Ì et ì à. Î î î ÿ õ â, î , à å û à. ò å ü É û. å õ é ò k, ì å í ò ü, ÿ õ ÿ Å î è.
Üâ ì å et ò â õ - õ. Ü è ò î î è, Å å å Å et. - î å î à, å î ÿ 1 ë ( ÿ ÿ) et 1 ë ( ÿ) Û, é ó 15 â, à í ñ . Ì à è é ì â é Et et , ,,, 4 , Ë, à et 1è 1 ã à ÿ 9 ë.
É ä è é é û í. Í ò ò î ÿ à, î é è é ì, et é, À, î ÿ à.
À ÿ à å î k è. À ÿ ì ì k â è ì. Å î, à ò ì à, ò et à ê õ и õ â, ò ü à. Â é ë, à ÿ. Et ì Å Å et - et, û, et û û - à å å à, å ÿ Qu'est-ce que c'est et comment c'est Ü ò õ î ì ì et ì a et à ü ì.
Å å î ü â å å Å å à: è, û, û, å À, û, ó - õ, î Î ü ì ì et à k î, k et î à.
È
Ê - ë, ç î é ì . Î å å å, å ò ç â, õ è. Ê ì å ÿ ÿ Et… , et ì ì. Ó et ò å û ÿ, k Î, ð, ã, à, î, à, ò. å. û î ÿ. Et î ÿ ÿ et, à et à Å û, å ÿ ÿ é î à. Â õ î ÿ (ü, à, ,à, è, ü) å ÿ è, î , ,,, ÿ ÿ â à. Ó å et ÿ ". î, û å et et ü î Ì, et û ÿ Å à ñ et î ÿ, et õ ü.
à õ â… et ÿ è è è è è et à. ,, Ò â ò ü å et à ê ì, à ê ÿ ÿ ÿ, à È õ é.
þ ÿ. Ü à Î ÿ à. é, â õ í  ì å à (î ê a a), ì î à. Ì à à (ì ó ó, ó a a a a a a  ì é k í ü î 75 î 90 ã ã À? È.
Et et à ÿ û û, û Î, à, à, ã, î, ð, á, ü, Ü, ÿ, õ.
Ü î Et ü ó, î î À è. Î, û et î ü è ü Å å ò á è. ÿ. Û, å ÿ à ó, ò å ( õ et õ) â, ì å, å ÿ…
100Å À Â 100 À
î - 14-20; À - 12-16; À - 10,8; ð - 30; î - 5,0; --Á - 5-10; Ü - 1,7; Ü - 19,6; - 34; - 19.7.
Û
Å û û ó å î k k è. ,, É þ k è õ õ ì; ò et â À, Å, Ä et à x þ. ,, û Ü. Å î, и ò å à è ó ü î è et ò k ò ÿ. î õ î è Î ÿ. ÿ ü à. Å å à â ì ò è ê é é û, è, , Ê, â ÿ è ð. Î å å â ò êå å, É þ õ é (ç, ò, ÿ). Â é í û î ÿ û Å et å. Î ÿ ÿ å è, k ,,,, ,, ,, ÿ û.
Ü î à Å to 80-100 Ch.
33 33 33 33 33 33 33% é É è à, î î ì ì ì. et et 1 ã à ÿ 9 ë.
 ì å ÿ õ ÿ, ê è, å, à, ü, î å, ð, î, î, à, à, î. û û, é, k k å ò í. Å å âââ et ä ò Å å.  ì et ÿ ü å î â Å î ä é é ó. Û, å â ó, å ÿ è Ì, ì å, et ÿ Âå õ ÿ. Et et à â, à ÿ et ì à à å et é ü. Ó et õ et û å à. å ò ÿ ì ì , Å ü å à Et å î. Å î et é å ÿ, à À ..

Û
ì ì è. À ò â ì ò î 2/3 é è. Ì â ò å 4 ë è. Å î âââ å à et à â å ð, â û û è et 90%, â Ì å 70-80%. Î â… å, é Å, å, ì å. Â ... à, ÿ et å . Û é è ò Ó ê, ò ò à. Î et ÿ õ õ õ è õ ç Et de à. Et ì et à à ÿ â Ì å. ,, et et ó î ü , þ, î þ è Î à ó. ò, et å à et õ, à Ü k è å û î À, î и ò î à. À ò ç à À, ó é î ü å û.
Ûå û â ü â Åà. Î û ü å å à et, Å Åà. Â ì å ÿ ó þ à â Ì å ÿ ð î Ü. Î et î, û et et ð î , Ð и ì ì et ì et, et é é et, î Ü à î, à Ü. Ð, î ó, ì ò et î.
Ü î å â… et. Et é ì å To sur ü et Et û, î ó ÿ ÿ û. Å û, ê ð, ä, ó, é k & Å å.
Et et ì ì â, à â et à, et ÿ ÿ ÿ. ÿ ÿ ÿ è è et å â,… et à, å ÿ. 300 à 300 500 ã 500 ã. Î ÿ et et et ü ñ 600â, 600 600 600 ã è, å. É ì â à 4 ë. Î ü: 50ó ó ü î 120-150 ã, à --Ó - î 250-300 ã… et.
Ì þ ó â, ì Ò õ â â.
Ü û, û î ü à Ó et û û. Ð å ÿ è ÿ ì, ì , Ë, k k í å ÿ â â å. à à è õ é 80 â 80-100 ã.
Å î âââ å ò Å å õ é è, î, â ü, ò ê à, â, et à, å â û û, Î ÿ
À, é ü, et å ò â… õ.û et û ð, ä, û, à, è, î ü, û. Å î ÿ û, å ÿ â Å, å, õ, å.

Å 100 Â 100 Ã Â
á é - 42-45; á é - 43-50; ÿà ÿ - 64; ÿà ÿ - 70; ñ - 72; ð - 75-90; ä - 95-99; ü - 20; ÿà ÿ - 5; ç - 9; Ü - 7-8; À - 10; ä - 17; --È - 11.
Û
ÿ é et à î, û â à ÿ et û - à , Å å ò ó è, î î ÿ è. Et à et à û a . â å ò. Et à et ñ et, et ÿ õ â. Å û å ÿ à, ì å û.
Î õ â î Ü ì à. Å å ââ… Et ò ì. Î å ÿ û, å õ Î ñ ì â… å. Î î ÿ â å- å û.
à å û: å - - - - - -.... Ê å õ â ÿ û À, Ä, Å, Ê. Ê ì - í Ñ ( a) è Â (Bl, Â2, Ð et å).

Í À ò å à ò à, à Ü î î þ к êì. Í ì ÿ ÿ î ÿ, Et õ K à À ò å k é é û, î î î ÿ é õ â. ê â õ î ò ó, î ò û, å è î û. è å à À ÿ å ñ, õ ü è ÿ ÿ, à à ÿ é, é, ò é ä è é ì â ì å å ò, à å ò í ë â è.
ÿ í À â ì å â ì å, õ, ì å, ì å, è, å.
 õ õ õ: è, å, å, å, õ, ì å, õ, å, ì å, õ à è è. î î ü â ó, î í À, ê è å å û, î å ÿ å ñ ì, ÿ î î ü û, å í, â õ õ ñ ì.
í À è í î ÿ â õ õ è å õ à ì å ç à à.
í Ä ò þ é è è ò ò à. è å â å à Ä ÿ å å ì ÿ è à, î ò ê þ à. å î à Ä ÿ â ì å, ì å, è, å á. Â å è ì å í Ä ÿ â ì å.
í Ê ò â ì è, ò þ é è è. ê î ò ü è õ â ÿ è è å õ õ â. í Ê ÿ â ì â õ, â õ õ é, å, å, å.
é þ ÿ à ÿ í Ñ. í Ñ, è ÿ à, î ò â õ õ, ò à é è é û, ò ü à ê ì ì.
è ì è à Ñ ñ é ÿ ÿ ü õ õ â, ü ê ì à å è ì õ, ì é, ì ì. ÿ û à, ÿ å î à, ÿ ÿ ÿ î à, ÿ å à â, â è ÿ û à à, ò û,
ÿ û.
 å à í Ñ å ÿ è å ÿ, à ò â ì ñ è ÿ. ÿ í î õ õ õ è õ. å û ì û à, é û, é û, è, à, å, à, ü, é ö, è õ â. í Ñ ÿ â å; í î ÿ è è è è é, ÿ è è ñ è è ( î, ü), ÿ ò ÿ à à è ò è å à.  å é è è è è é è â î 70% î ÿ. ÿ â ó è à à Ñ, ò ü å à ÿ è:
1) ü è è ü à î ä ì;
2) ü è ÿ è â þ ó, ê ê â é ÿ å à à;
3) ü è â é å;
4) å å à ü å å 1,5 à;
5) ü, â é ü è, ü ÿ â;
6) å ÿ à è à è, î â ì å, å ü å ÿ.
ü î à â å Ñ ò 70-100 ã â ü. é í Ñ î ü ñ ì, à å î é è é é.
à â Â ò â õ â å, õ â, å ò å â õ à â â å, å ÿ, à å ò þ ü â ì, ì è ì å. û û Â ÿ è à. è î å ÿ å è, ü, å è è é è, î î à è é û, ü é.
û é û ÿ â õ è õ õ, é è é å, ì å, å, å, è, ì å, é å, é å, ì å, å, õ è õ õ, å. î û ì Â1 ÿ ç è î à.
 å é è â í Â1 ÿ î.
ü à â õ ò 1,5-2,0 ã â è è ò ò ò. ó û û Â î ÿ â å è î ÿ ì à, ÿ õ ÿ î ü î ÿ â, å ÿ ü õ à å â ì å.
ü à Â2 ÿ â è à, õ õ è õ â ( å í, ê â õ à, å è, å õ ç è ò. ä.). î ê ò ê é è ç, þ û ÿ, ò ü. ì ì û è, ê, å î, à, à, å à, î, å û, ÿ è å û è è ç õ, ü, õ, à, ò, ê, è, ü.
í î ÿ â õ â å õ é è.
í Å ò â å â, â, â è õ â. í Å ò à ü õ ç, î ò à å è è å à. Â å é è â ÿ î. å î î à ÿ â õ û, å, ì å, õ, õ è õ õ, â õ õ, å, å, è, å, å, å, è, õ, ì å.

ó ì õ â ò ÿ ü. ê â å î ç â ò å à õ â. é é í í ü ì å î î è. î ÿ ü å å û ì ì ç û ÿ. è ü ÿ ÿ â ì à ò ÿ â î è î ÿ, õ è, è è è, î ì â ÿ ì ì è è û, å ÿ å â å õ â ÿ. î à õ ü â å è è õ é è à. å å é è â ò ü à î ì ì ì, ê ì, ê è ì, ó â í î ü å ä, â, é â ì å ë ü ç õ à, å å é è - û, å û, è, è.
Å À È À
 å î û ÿ å à, å ò â â ê è é à. è û ÿ î ÿ è, ÿ à, è â, î ÿ, û ê é û, ÿ è è ç é è è ò. ä. å õ ü î, ç õ é ì å ã û ü, å ã û ü. û ü ó þ ó õ â â ì å, î ü è è å â õ õ â. Ê ì ì ì ÿ é, é, é, ð, é, î, ü.
é ì ÿ î à è ÿ à, é û à, è è, à å î ÿ ö, â è à. è 90 % î ÿ, é ÿ â å, ÿ â é è.å å ÿ â è ò ê ì ì â å, ÿ å è ê ñ â, ò, ÿ é. Â å à ÿ î ÿ è â õ, î å à ì.
ÿ é î õ õ î è î ÿ, î ÿ ç õ î. Â õ õ é ÿ â õ õ, å ÿ î. å î é ÿ ç à è õ â, å í ÿ â è ñ ì. ó ê î ü õ â ì å å î.
ð - î, å î þ, î ÿ ÿ é è â. í ò å â â õ â, õ é à è õ é à. ð ò â â õ â ÿ. å î î ÿ â å, ì å, å, õ, é è é õ, õ, õ, õ, õ õ, à å â õ, è è õ.
é ò â å â, å ñ ì è ì ò â è à, ò è ò ü à, ò å, ò â å î ÿ. Â ì é ÿ â å, è, å, å, å, å.
î ò þ ü â õ õ à è ÿ é þ à. ò î â è ò ü å ( þ). ÿ é ü î å å à ñ è ÿ, ê ê û î â å û. ÿ à à ò ÿ é è â 6-15 ã, ÿ õ - 12-15 ã.
 õ õ î ÿ â è, õ, å, õ, è, ì å, õ, é, é è é õ, é è é è õ.
é è é ò þ ü â õ î- î à è è ÿ.
ü à â è ÿ ì é è, é ê å. Â ì ê ÿ â 5- 10 ã è â ü. î, î î ò ì è è é é û, è â å ÿ à, ê ê ê, ÿ, ò å à è ñ ì, å à î 20 ã â è. à ÿ å î ÿ å é é è è è. ê ð, ê è ê è ò ê ì à. Â å î ÿ è ÿ î è, à, ü, à, å û, ò ò. ê è ò þ ó â ÿ è õ â, ò ê å û â å, ò ó. Â õ ÿ, î î ÿ, é ÿ ÿ î.
è è â å ÿ ÿ å è è ò ñ ö. ì å ÿ â è, ì â è, ê ê é ì ÿ è û à è à.
û ì ü, ü, à, à, ò, å, û, ì, â.

ÿ é è à û è å å à, ê å û - ò, ê, ä, ð, ö, ü.
û ò â ì ñ é.
ä ì ÿ è à é û ( à). ò í ò þ ü â å â. ÿ à í å î ò à, î è î ê. Â å è à ÿ á, ê à ò þ þ é û. ÿ ü â å ÿ è è î â å è å ò 0,15 î 0,2 ã. î à â õ ò ò ÿ î à â å, å, å. å î à â õ õ. ç â ÿ é é ê à: å û, à è å è. ÿ ü, ÿ ÿ â õ å î ÿ ì.
ì û è, è, å, ü; ü è ò ÿ â é è, õ, å î à, å.
ü í é â ä è â. Â õ î ÿ, à, è, à è ð. ì å è å à î ÿ. î î å â è ä ÿ õ, î ò è î- é û, â è é þ, è ÿ, ì ê ñ ì â. é, ÿ â õ õ, ò å è ç à.
ÿ ü, å â è à, å å à Ñ ò û è û è à ç õ è â å õ ì è è è.
à, ÿ è 70 % à î à, ò â â é è à. à ò å à, å â é ò, ò õ
å, å è í â. å à ò ü â ü î è è â è. à ò å å è å è, ò þ â ì õ â è þ â ç è, ó è é ê. û ì ó å î â å é, à ò â â õ â ÿ. å î û ÿ â õ - î 90 %, å î - â õ õ è õ õ.
 è ê í ü 2-3 ë û, ÿ ó ó, ÿ ÿ â å.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

å è å å à

 1. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 2. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 3. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 4. È ÿ ü õ â ÿ
  Ü à ÿ ì â ì â ( õ è õ), Ü - î ì ì, ì Ê, Â, é è õ et õ Â. Et et ÿ ÿ á, et å, à è û û û, et Û, è, û, û è å å
 5. Å î et ì et. å û, â è ü.
  Å - é ñ ÿ, ÿ, È ÿ å ,, ÿ ÿ ÿ ÿ è è è è Ê è é à, et é à. ,, å, å à õ, å Ü ü â
 6. Å Û ß Â
  À å õ õ à Ü å ÿ õ é è é î À û â, å à ,, ì. Å Â é è õ õ õ È ÿ å û
 7. Å å à â õ
  À ç õ õ ì "Å è è k". Î î ì, î à ò ü å å à (Â) et è. Ì Â å î ò â é, õ é, õ ì et à. Â, å, Â åå è et,, et û Ò ü â û û. Ç õ
 8. å à et õ å.
  à ò ç â (19,6%), â (14,7%), â (1%), â (4,9%), û (58,8%). Í î ò Et a a a è, é ÿ õ â, à è ÿ õ , Â, Â ì å и и é û. 1. î å å ÿ ç
 9. À õ í ÿ õ â
  Î í et Et û et å û â ( à 8). É ç ò å å Û ÿ ( Ï), à ì ì å Í å û "Â, å é è, ò ì ÿ õ â, ì à
 10. Å à ì õ õ â
  ó, à à ì ì À é û õ â. Ó î, î û ÿ Dans ,,, ñ , Å î à â ì é å (à å î â, â, â, à,
 11. å å õ â â é å è õ õ
  Å å ÿ ì õ â, õ â ì À ç é û - à, û, û, , Â, â, õ ñ et è Et ð. Å å î î и õ ÿ. Ü - ü à ü ä ó ó. à ì à
 12. Å ÿ, å è õ â
  É å õ õ é ÿ ÿ, å et, et et Et et et ì õ et â , è, è ç , ÿ, û, k et ð. Å et et et et et õ et õ å è. È ì
 13. Å õ â Et et è
  Å å à (Â) å è ( ò . Xånîs - é). ÿ, Ó å et ó ó, î ò ü Ñ ​​ þ ÿ è, Et ÿ à à et et à Â , À å
 14. À õ ä è õ â
  Î à ò å à, ÿå ÿ et å õ é. Î õ õ ÿ à et å k Å å î ÿ. et ì, î, î et î- î Î î et î ÿ Î à. ,, ü î â, õ, î ï â ì
 15. Å à ì î ÿ õ â
  ,,, ,, É ä è: î î þ ( ), î þ et î- þ ( þ). Â ì ---- â ---- , à, à å û Î- î à ( Ò) ü î
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com