ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Ì î õ.


Î õ ÿ î ò Ü é û, î ò î î , Î, ü ü î î ó ó et à Î å ò. û?
Î å â € é, à â å ì å, ,,,, ... Ì ì, â. Î è, â ì, ÿ â , Î, ñ é û, ò ì þ, à ñ é - ò Ü à Et To þ é è.
ß, î ÿ, à É å, ÿ, î, ì ì ì Ì et è. À à å ò ä é é É é û. þ.
1930 ã. À à ç î à, Ã è í, â é ç õ é è þ , Î å - î, å î, ò õ è ". Ó , à ò ò å ο о и é, и, ñ é Et é û ÿ î À, , ,,, ó. Å, ÿ à å ÿ et ,, ÿ Â õ õ í ò ü Ì å î.
Î å å è, î å î ò?
Il y a 2 ans Ò î, â k é, é »è õ î à. Å å, î â ó on ü Ü ó, à ì ì ò ì å î é. Ç î, ì, å ò, î à - é É ò, et æ æ ..... , ,,, . Å- î û î, à å-î Å å ÿ.
Î â ò ä ê À.Ì. Â þ þ ÿ. Å å é è î ê: ü Î à à ü ì à.
Î î ÿ, et sur å Å è. Ü, î ì î à ò î- ó ü å ñ é è, ð:
• å å è (Â. ÷. é) , î î ü å, à to, и é.
• å û, â å, ò à ââ å. ,, Å û Ë.è è, î å Û, ì ì ÿ, þ þ Î à ü â, à è ,, ,, .
• é û ò î- ó. Å å û ÿ è Â é ð î å, ì Å å û, å et å Ò et de à.
• å ì â, â et â Î et à et à, et a, , Et ò, â â ê.
Ì ì, å å é et Ñ ​​ ò ê: ü é Ì ì î- ó é et î À ü ì ».
Ê þ, ÿ ÿ þ à et â, ó à â é Å ü ü â ÿ. , Î, î et û To on óõ é à É ò, î î ò.
k ò. Î é et, et et 2500à 2500ò 2500 é À, à í ò å ñ é î 2000, î, û ü ò â 500 é, É ì ò î î ó Î ñ à. Å î ò ÿ à. È ÿ ÿ. Et k é ü ò 3500 é, î 2500 õ 2500, î,, 1000 1000 1000é 1000 Et ÿ â € a. Ê å, à ò ÿ. Î î å û è et õ â À ÿ ÿ î îõ î õ ð ÿ â é å et è.
Î ÿ ,,,, à Ü âì, 200ì ò 200 î 400 il y a 3 ans Å? Et à ÿ à, î, î é, et û û Å ç î é, â å и û Î à. à, et î et, sur et . À et à à? Î é et ü à ì å?
Il n'y a pas de traduction disponible. Å î ü ÿ ü, å î ò 4000 î 5000 é, å Ò ì. Å î, è õ î õ é. ::: .. Il y a de plus en plus de temps û - - - - - - - . À k ü, î å è,, É è, à å é è é, ò Ü ñ?
Ì, î et é å à 2500 ans, k Î ò о å î û. Î î î î é î 2000, î Ò ü å î à Ò î à. Ò ÿ à. Î î.
Å î ì ä ì à ÿ , Î, å é, î Ó þ õ é. Å å, à é ä, å è et û à. Ò î ÿ à à, ü å Ò ÿ å, ü å и å ò ÿ. K ò î ü å o à 2000 ans. et ì, ÿ à, î,. Î î å å å.
Î ì, î ø ì, â Å , Ë ò ÿ, é í à å â . Et toó à 2000 2000é, 2000í î Ò Et Å Et Å, ',' 1700 , Ã ó â 300 é å î ò ü î ñ. Ü ò ÿ ü, k Å ò (et î ì, î, ò å É), í ò ó ÿ. À ì ì ò å et å Å î à. ,, I õ ò ñ ò ü î- ó. Î ó ÿ ü þ ó, å ü ¸ ì è å ÿ é é ¸ a a a a.
Ñ ​​î, î ñ ÿ é et î Î ü à et å:
1. é è ( ÿ).
2. å.
3. å.
,,, û û û û î.
Î ò ò à â, î ü â ì, o à ò, â € å, ÿ 99% Bien sûr, à ó î - å å 30%. sur à et à et a é, à ó î ò â â â. ÿ å å et Ò: ü, î å ü Ü à, î è ì ì ü î ». ÿ.
û et û å å é, î Ü û é é î à, î É é è é ü ÿ î Û a É è. Î î û ü î é, å î ò é k, et ü ó í, â õ é ÿ â à ü å. È í í ü!?
Î å å k î. ì é å ÿ ü å. Î å ÿ å à, à ò é ü é. è, à î, ο ο ο ο ο À - à, à û õ â ü û. Ü å û ñ ì et ì ì å åì ò ü ü.
Å et é é å ÿ Π€ì å å ÿ. Ç å î, î î ÿ î à , Ñ ÿ, å ÿ à å, Ü å, å û. à ì ç, î ü û Ë ü.
Î et ñ å Et å Et å ü è Î ó ü ñ ò é è.
Å å è å è ò Ü à å â 2000 ë. ß þ þ ..
Î- õ, å, å et ò, î î Ì - ì à å û.
-Î- õ, et 2000 .... Et de a de 2000 2000 ü é é, î é ó ÿ.
Ó и и, â-,, å å - î õ É, et et ÿ â 2000 ë ÿ À , ,,,, À (ò.å. à ò ö). Î ò ü, å ñ, å è, þ.
Et et, et Ò î å î, ì å Et de 1000 , è, ,, ÿ ÿ et a À å.
, È, å ò à é é, î Ò å é å. Ñ ​​ et ÿ é è, à et et é Et ,, - - - ,, Å â ò è ê ó, à â ì, sur de a à et í ü é.
Î ü é ä ê å î - î å ò é, à ò î Î a è Å ÿ õ è! ò ò å, k ì Ü ó õ et õ â. Ó î ü å å õ â â ì å. Ò à à Et et õ Â ì, î, ç à å û, û å å ñ et à, å Ó, et í ò õ ó, å û. Î à û ü ê et Ì, é ñ ç- à û, ñ é é Ò ü å à. À î à - å å о à, ì û è. Å ñ ì ò å.
Ê î ü å å î é É è?
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Ì î õ.

 1. Et ì ü
  ? Û å è, à î ÿ â õ è , ,,, , И à õ â. È ò ÿ, à ò ñ ÿ â è. Î ç õ ü é, î Ü, î ì å é ò, ì í
 2. et å. ì?
  à î ó ü ü å å ... k Ì û et å? À å ÿ ü â å å, î . Et û û û þ ñ é è ì, ì û â è, ì Ó- þ è ñ ñì, ÿ Å et à - ê è! ,,,,,
 3. è
  Üâ ò ü… - Å a ÿ, k et et d. ÿ - î î à, å ÿ Û î à (20 ü) û à í ñ. ÿ - î à, å ÿ 1à 1 ã (î 2,25 à) û à í ñ î. Î è ÿ è è
 4. È: ó î?
  à í é ì î ì et , À, ÿ, BBC. :::: ? ”, Et O å ã ü. Å è: î î- î å, î ü â. ,,,, ì å. Ü, å à å å, î à ç ÿ
 5. Î õ å. Ì ó?
  ü é ò ÿ, ó ì ñ et ÿ. å þ: î î, â ó Ü et à- î ü ü - ÿ, û et ï è ì? 1: 1 .: 1. 1. Ü! Ü ü è ü, è ò é ê! Ó ü! 2., ü ÿ þ! Ê î å å! î, ñ ì
 6. Ê î ÿ ó ü ñ, ì, í à Ü. Î å ü?
  ÿ ÿ , Î ñ о а í å ë é ò. Et î - ,,,, ,, Î í ò, î î ì- о ò. , Å, å ü Et à Š, î ì Ü à î-î ü, û ü ó - ó. Ñ ​​ é þ û å ñ ì? î
 7. Î ü, à å ÿ ü ñ ñ ,,, à --É - ò?
  å å, î ÿ î é. - - À þ ÿ , Î et ü ü. Ó í, ê î, î ü ü þ Ü è ü. Å è ò î, ò и и , ì ì Et Å à,
 8. À ÿ ó ü ñ é, à ò ü, и Ó ó â.
  ó ê ÿ, î ÿ å î å â è ü å å, î å þ ð è? à ÿ ò î ì, î û å î à. ì ü ÿ, û à ñ à, è â î å ÿ û è å, î î, î ì û å, å ü î ÿ å. î ó à è å ò ñ ü. Ñ è ò î, î û ü.
 9. Å ñ é þ (1800-2000 é)
  Å ñ é þ (1800-2000 é) ì ì ì, ñ ñì ì, Ì é à 29-49%. Ü ÿ ÿ ÿ , Î ç ÿ õ â è -, â, â è â. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 150 p. ü 70 ã. è ( å ÿ) 550 ã. à
 10. Å ñ é þ (900-1000 é)
  Å ñ é þ ÿ ì ì ì, ì þ ó à, à 60-100% (IIIå III - IV è). Å ì et - å é et î 900-1000 é à ò î â € À â è ÿ â. Ü â þ å é, å Î û,
 11. Í ÿ ñ é þ (3500-3600 euros)
  Í ÿ ñ é þ ÿ Ì, ì ì. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Ü á 500é 500 ã. 450ü 450 ã. è ( å ÿ). À ÿ, ÿ, 70 ã. IIà II et 220 ã et û II et 220 ã. À ÿ õ â 60 ã. à 1 à. Ã é 200 ã. Ð é 50 ã. 400î 400 ã.
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com