ÿ
Î å
è û
ì
<< ÿ >>

ÿ


è, û û Ó è ü ü ä, ò ÿ ÿ. Ø ì ÿ ê ó þ, þ, à ò ÿ. ÿ ÿ û Ì, et ò ü ÿ à, À, à, é û. , Â å å, ò ì Ü å û, î å å û k ì et ü к ì ( Î ü et ì å ü â õ). Å û à ò 10-14 nuits, à Î ò, о и û et Å et ó, î ì å Î å î ü ê ó é è. Î ò û.
Å Û
,, Î î. ÿ û û õ â, î et Et a a è. É ç, à ì ó ü ü û , ,,, Ó þ, é. Å û ê å è ü å ü É ì ì è ì. Å å ÿ à û et å å îõ Ì î. Â õ õ å î é, É: å è, ì ».
Å È
Í ò ë å: ò à. Ò ü, å ò ü å? "Ò! Î ÿ û å ò ü À, å å ì. Et ü å ò, sur ü, Ì ì ç ÿ û, , Ü ÿ à ó, ü et ü î, î, k ì, ò, ð, Et ó. Î å et ò å õ õ é ÿ û.
Ss ß È
Å é è õ ü ÿ û û å Ü é â è - ü î É è. Ó å å ü, è ó ñ ü â ì. Î å þ ü к ì ì. Å å î ñ ì et â Å ÿ à é è. Ó ó ò ÿ å ÿ, ì ì ÿ é é é. Å ó â ì. Å å ì Et å, å î ì. Å þ ó à, de ó â Ó, å Et Å a, Å Ü å î â ä. Å î ò ó è. Â ì и à à ì ì ÿ, et ê ÿ ÿ å.
ÅÀ
Î ü, î ñ. Î, 10 é ø ñ ò ÿ, î ì Í ÿ. Ñ ​​ ò ü ü, sur û sur- sur Å î. Å, î å à et et û à î. Å ü. Å à ì, û ó óñ --ë é ë - et û å Ü î à, î å Î î и î þ ñ ì, ì î î î î ÿà û. À ò å å ÿ, à ÿ ÿ ÿ, a, æ et pî- ÿ.
Å î û î ì ì ì.
Ss À
 å et ÿ Ü é è. ÿ ÿ ÿ, ð, et ì Et ì et à ü å Å à é, å å ò Ó é è. ::: ,,,, , a, , è ãã, à à ò é È, ì é î ÿ. À è ò é å û ñ ñ ,, à î, è î à. , Å.
É ã ò ü ì, sur í ò Et et et ( ÿà ÿ À ñ þ à). Î, ì ò å å, û Et ü ò é, ó óõ à å Í- à- è ÿ, ò å, å и à . Ò õ â õ â Et å è, õ ê ì à. Å ó ü õ é, ó õ å î ì, k é ò, ü à è k, å- î ÿ õ â et to.
K ò î å ÿ û (î õ ó þ)? Î ü, ÿ ç k et é é â À et ç et a à ü î. Å å å - à.
Å é et à å ÿ ç, à Ò ÿ à õ à, de õ, k À et et à à. Å 7-10 é ÿ et î , Î et à êé ò å

û. Î ò ü ó, î ò Ñ ​​ ÿ et et î, ç Î ÿ. ÿ ,, È, à ò î et èî Et à ÿ. ò î ü et å ü ò Et é et â.
 å é Et à Î é - î å sur a è. Ì ì ç à ò ü
Å å é î и å ì Å è, ì å. Î, å ò ü ó â Å ì è, ò ÿ ñ é É, ê ê û û û to to. Et ÿ ÿ ÿ ñ ñ et de ÿ , , ,,,,,, ,û Å.
 ÿ þ þ Ü ó å ÿ é è, è et å Å û å ü å ç å è, o ü î , î à ì å û et é ñ â Å. et ü ü et ê de et , Ó å ò ó ê ó, Ê et ê ,, û û û , Ê ü ê þ û. Å ì, ì â ì å (à et Et ü ó å é è, Î å, î å ü å þ, Å ç õ- î é!).
<< ÿ >>
= È ê þ à =

ÿ

 1. é è
  Û ò, î ÿ ÿ À -, ÿ Á - ÿ. ö ó Et å- и ò и, î ì Å, õ ü î. Å а é и ò é и î , et ü à à. Î, å- î ÿ ü à Ûå û ç â. Î î î å. Å - å ÿ. Ñ ​​ î
 2. Ü ÿ. è
  í ò ð ì и и í ë ð Et ô í ü í et et ä ü ç Ë ð и ð а ò а а Í ë ò ä ò ã ð ø Â ÿ ÿ Î » î å î é. Â å ê ì, î et â
 3. À ü et »
  À ü â ì et èì À ó õ è õ é , È õ é et à et ó à. 2.1å 2.1 ð õ é è Et û û et " Et et et ì et è et.
 4. À é è
  Et à ò ó è, é É é À, î ò ä Î è à à, é {foto138} ñ. 6.10. Å û ÿ è å , in in situ. Î et é é é È è ç 5 í
 5. À ß. Å Å
  À ß. Å
 6. Ü ÿ. Å à
  Ö í ñ ì ë ó Et… Î à à ç â, Et et et . Ä å ì ì à à et à: - à , Ã Å, ! Â ð à à à, Et et. - ì, ó å å å
 7. À ÿ à »
  -K- à 2. í k å û î ì k, Et et þ ê- ó, à ì Å å å ÿ û ". Comment ça marche 373. î ü, î å å û sur "et ": et ì í, î û ì î; Û , û û
 8. Ê É Û. Ss É È
  Êà Ê.Â., 1 à Î.Â., 1 à Å.В., 1 à JVÂ .2, î Â.À.2, à Å.Á.3, â ß.Ì.1 Ä, ã. î1 , ã. à2 Á ¹ 81 ans À è, ã. ê3 ü ÿ: ü ü è ü À á, à å ü î Î ÿ î é et et õ Et et à é
 9. Ü ÿ, î î ó
  Ë ó â õ ë é: ë í É ÿ â, ÿ õ ñ ñì Ì ì - è. Et ç et et û é þ, î Â à ì î ü î. ,,,, û .. Û å et ì þ ó à Å å õ è, è
 10. À ß. Å Î Î ß
  À ß. Å Î Î
 11. Ss 10
  À é å û ì et, à Î ü à ì ì et. Ó î - å å, å ç õ É å ÿ è. Â õ, õ õ é et ì Ü å è ÿ, å ò Å î è ÿ î
 12. Ss È ß È É È É
  Ss È ß È É È Õ
 13. Ss À Î À: 1960-1980Få
  É ð ñ о и а å î Å, ü è å, ü, å ë À ÿ õ â è à. Â ì et ü å et û et Ü è å ÿ. Û, å â û û ü å à Í, è à õ, ü et ÿ ê ì
 14. 6ß 6
  À é å û å ü î ç õ É à ì è - è, à å, å. ñ ÿ ü et ÿ î å, õ et ì et. À à þ î, k et û û è. Ü î ì k é à ç î
 15. ß 1
  À ÿ à sur à . Å î ü ê å, ,,,, .. É, è ÿ û à å а и - - ò ì å ü ñ é û, å ÿ
 16. Ss 4
  À é å û, å î, å ü é Ñ ​​ ÿ è. ÿ û, ÿ et ÿ a ,,, û Ü ñ â å î Et toü à ó. Î ò ÿ et ì, et ì ì. Å: å å ì î þ ò
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com