ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
ÿ
À
ÿ
<< ÿ >>

É òÒ

³ ³ et ³ ü î 8% Ð- â. ³ ÿ ³ º þ þ, Ó î, et ó, ü î et ³ é õ é, et à é ê. î, å à ³ õ ü ³ Î ê ³. 16 - 20% sur le prix du temps É ò. Å ÿ, è ³ ³, Î, º þ í ó à à í ³ ³ í ¿.

³ et î ó? É ò î º k Î î ó. Å í å ÿ ³ ³ õ í. Et et º ³.

1., ÿ et et. Î à ÿ ÿ â ó ³ î À propos de, î ü ó ³ æ æ º ì ì.

2. ³ à ÿ, î ³ õ è,

3. ó ( î, î, î) î Â õ í. õ â. Î æ î â, î þ ó ÿ â ì ---- Î â, ó ³ à ³ â. À õ õ ³ et ÿ ó 5 - 9% â é ñ ê é, î å ü ç è è, å ó 0,7% -, î ³ à õ ³ ì ç ì ².Á.

Ì à ì- ì Â.Î.
Ì ó ¿ " ÿ õ é â é è ", À à ç ó Ó 1976 ³.

4. à ó. ³ ó é é º î ó 㳿 k ÿ.

5. ó ³ é ò å ÿ è, ó, ó.

³ ³ et ÿ ó ³ î À å et ³ õ â.

1. ³ ³.

2. ³ et ó ³, õ, ³, ¿, õ, õ.

3. ÿ, ê, î- î ó , et ó í.

4. î- ³ et. Ä, ó ê è ³ õ ü.

5. Sa, Sa Ra.

Et é ò º ì ì, îé ñ º à ³. Ø î þ þ, î ç ç ³, º é ê, ó ó ³, ê ³ ¿ ç ì. Et ü è.

Ê ¿ 䳿 õ â À í, ü, É ñ. ³ ä et î ó ³ et à ³ è.

1. é é ò.

2. é é ò.

3. é é ò.
<< ÿ >>
= È ê þ à =

É òÒ

 1. Ò
  À ü î ó Ì ¿ et ó ó ³ et à k et ó, î, ü, î ÿ '' ' õí. Et ó ó ³ î þ, à æ Î þ â é é ç î 糺 þ. Ê
 2. É É òÒ
  Et ó ³ à é í ü É ó õ å ÿ ç ç Ã, þ- ÿ é ÿ. Â ó ³ ÿ ã- à ÿ. Ì ì, ì ÿ ì î Ó, º ü. Ü ¿ à - ä
 3. É Բ É to
  Et ó ³ õ º ü, , p a ó ,,, ü ç , î î ÿ. C'est º à ó ì et. Et ó ó ³ ó ³ º å å ó î à ÿ ÿ et ³ ê. Et ó ä ñ ﳿ ' ÿ 񳺿 Et ³.
 4. Ss * É É Î - ղ Ò Ó IJ É. Вбß Ͳ. É òÒ
  Ss * É É Î - ղ Ò Ó IJ É. Вбß Ͳ. Ͳ É
 5. Ss. Ç Ͳ. Ͳ ̲ß. É òÒ. À. É òÒ. Ͳ
  Ss. Ç Ͳ. Ͳ ̲ß. É òÒ. À. É òÒ. Ò
 6. É òÒ (LARINGITIS ACUTA)
  õ ü ³ ø î é ò. , È, î ó à õ ì' â ³. Ò õ ì' â ü î î ê, ³, et à é ñ. Ò î î º k å ÿ. Ø à å
 7. É òÒ (LARYNGITIS PHLEGMONOSA)
  ³, et é ñ ÿ Ã è ó ³ ,, Å ³ ³, ü Et… , ê, õ â. ì î ó º Å Å à ( ò) à î ÿ (ñ
 8. Ͳ É ˲Ò
  Ò å и ì à " É é ò º þ ÿ Â et è ( ì, ì, þ). É é ò º ì î- î ó ç et et ó ³ ¿ ¿ ¿ à, î î þ, þ à
 9. À à à
  Quelle est cette à à à à? À à à ÿ ó í 볭 ó î ÿ et et sur et ³ Ó ó â, è å ç ì å ÿ. À à a Å et ³ Î ó ¿ è, à å ü Ê î î ³
 10. É é ÷
  É é Par (paralysie chronique apium, à à, ÷, Ì î ÿ, à î ó) - À à õ é, î ÿ Et ¿ et, a ,, þ þ þ. à à. ¿ 㳿 1933 ð ., Å
 11. «RHINITE CATARAUS CHRONICA»
  Â ³ ¿ Et de à ü å Å ÿ, å º ÿ à í ¿ et à. É ÿ à ÿ î ÿ à ³ ³ ÿ ç à. î ÿ º î, ø à ³. ³ ³ à ³ ü å à ó É ³ à. Å â' î ç
 12. À Բ À À Ü (RHINITIS CHRONICA ATROPHICA SIMPLEX)
  ¿ ¿ ¿ ³ ì º Ì ì et ¿ et È à, î î ¿ è (région respiratoire). Ü ó î å ÿ, et ñ å ÿ à ó ó (regio olfactoria). É é é ñ ¿ et À å et ì à ì. È é
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com