ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Å À À Å È È ÉÉÉÉ

Î à à ü é. Å å ÿ:

1. a ñ é é.

Ó é û å ò. Å å û è et ÿ ò Å ÿ î ç à.

Û ñ þ å î ü Et et ( í, í, ë). Î ç- à õ õ é (å î à, ÿ sur à) å ì õ Â (í, í) ñ è (ì, , Ë, ë). É ò ò ÿ.

2. ÿ.

Ó î ü þ þ ì à ü ç à, et È - Ë, å û.

3. à é è (Ê) è å et .

û, å et é et î î ü à et û:

1) å é ì - à, í, û;

2) å ü é ì, ò.å. Ê è þ --ü - û é;

3) õ à û û.

4. àà et å é î-î à et é è ê.

è è Å et å î þ ñ et ÿ, , ÿ. õ ü ÿ ó ñ Ì (0,9%) et é (10%) ð. Ò å û (ü), å Å î â à. Et é et k à å è ( ñ).

5. a ñ ì ì.

ê å û (4% ð À ÿ, ü, ü), à et û ( í).

6. ÿ é é è É ì, à ñ é.

1) å à - î 5 ñ. Ä å 4 à ä ì et è;

2) å â, ü è - Â ( í, ë, ë)

3) å é è - "å" è õ â è

É û ÿ Et et et et, î sur ü û ç - ë î 10 - 50 ñ .
,Ä, ñ î 100 - 300 ñ. Ä 1 - 2 à ,ü, 5% ð é Û ( ÿ ÿ ñ é) - î 100 ë 1 - 2 à .

7. é î à.

å et î ñ et ü et è 4ò 4 - 5 ñ. / Ë / ò. Å а î- î à å ò Ü ì ì, â et ñ ì ü ... et. Ó î ò û et à 5 Î 20% (1 û û et 4 à 4 4ë) .

et à - û î À (5% et 10%) et à (5%). ì â î ÿ û ò (í, í, í).

û å ÿ et et è. Ü õ â à à à û - 8 / ë / ã. Î ÿ ò å Û ( í), å é å Å è, å å é è.

Ü å et î å ñ 30 30 30%.

8. à ÿ õ é - å â. ÿ ÿ ,,, Î .. Ò û î à ÿ, Î â et ñ et et è.

Ü î à et ì et Î ì et ò ò õ â Î õ ê
<< ÿ >>
= È ê þ à =

Å À À Å È È ÉÉÉÉ

 1. 34., å , ü
  1. ü ÿ -And- et , è (((â € Ä è, â é ä), ÿ õ â è õ é, à å þ þ. 2. ÿ ü ÿ â
 2. Ss É É È ß
  þ ÿ é Ð Et à å Ð Ã. Ê î å, Í / Ã ò å Å å, å ò ÿ (et å õ à å Ã ì ÿ î É é ç Ï. Å Ã Ã Ò à å î ç õ é à ñ þ
 3. 35., ÿ ÿ ÿ, Ü
  1., , Ü ÿ ì et õ, , ,, et , î î à. , , Ü et Et è É ì ÿ ÿ Ì î.
 4. ü è è Î à
  à ò å î å ÿ É et ÿ û, î et þ Î à, Î à. Ê - î ÿ à, à î Å. É ê - ÿ à à ü è et é å et a . Â ì ÿ
 5. Ss É È Â À Ì Å
  Ss É È Â È À Ì
 6. ê Ã. È., à Ì. ., ÿ Ë. Ì., é È. Ô .. ü ì à ì å, 2003

 7. ü et õ. Å ÿ î îé é et è Ê é
  î ÿ é é et â É å ò ü å ÿ, à .. »å å è è  ÿ å и å ÿ ,, , è î þ î. ü â é
 8. ü
  À ÿ ÿ à å À, î å ä ì å et ü â é å û é É õ é é è è é É et î ì ì õ í. ÿ ü - ä é è, é è- è
 9. 83. å å ÿ ì É et î- î ÿ
  1. å å ÿ ì é Î- é et ÿ à ò: 1) Â î î ÿ; 2) é î à, â é, è, à Å å et õ ì é î ì É è
 10. è. û, et â, ü.
  Et é î ÿ k å é et å î ò k å Et é et é et õ à. Å î â ò ÿ õ É, å - ó é ë ç- à. À ÿ ::::::: I: Ü - è, II ü - à à ñ ñ ì
 11. ÿ 37. et é et è É è
  1. ü ÿ è ÿ â Et ñ et ÿ é et, Et ÿ à et é et Et et et, à Å a Å Â é è. 2. et ÿ é et è û É et ÿ ì ì Ì é è.
 12. Å É Â Å ß ß È ß Õ É
  Â.Ô. Í Ö ì. Í.Í. À, à à õ É ì et â å à ( Ê) à õ î õ: - ê - é é ç õ â à; - Ê - ç õ í et ò õ é. Â ì å õ é î
 13. Å û é è ì
  Â å î ÿ Et å û è û, û Å â è, ê Å å,, è ÿ. , È ÿ û é è. Ç ì
 14. É é è ì, Ì é é
  è ( è, è), k et Et é î- é è (ì Ì, ì é и и ì ì). Å et û ü â é å Å û ê å è þ é û , Å à õ õ â et ñ
 15. Å È Â Þ È È È
  Et et ÿ ÿ: 1. ÿ Ó é è ò à ÿ : à. et ÿ ÿ à (ó ì. å - "å å â"). Å ÿ â ü è ó õ â
 16. Ü à ì å
  et é et - î- ÿ ÿ. Æé æ à ò ü î, î 30-40 í . È, ÿ õ 100% ì. •, â ,, ,,,, ü î à ç å û. - ü ü, ü é ñ ÿ 2-4 ë 0,25%
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com