ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

È À É È È È

û û û û û û Î í ò ñ â å sur k Å ÿ à, à å å ü è, ÿ "ì ì" à et â.

ÿ ÿ ,,, ñ î î å å ò é ð. ÿ à ÿ Yj é. É é ï ì ÿ â. À, ÿ é é û, É ñ ò þ þ ê Et et, ò.å. î à. ì, å â et é et et è å î. û et é î Ü å ÿ î à.

Ü à é è â ì ò 2 - 4 10î 10 - 15 ê. Ö î à ò ñ ì î ÿ õ õ. ÿ ÿ ÿ é è -, et å õ - ÿ ì.

Å et é è - à ñ É à 38 - 39 ° Ñ ç… et… et… et , Ç õ é é è é ð, ñ é é è ý.
Å â et õ â å Ò î ÿ à þ þ . , et é ò et .

À é è ò ò è et et î- õ â è ÿ é. Ì ì é è ÿ ÿ î- ÿ à, ÿ et et í à À è ÿ, ÿ et et õ â.

ì é et é et sur ÿ à, sur Ì ì. et ÿ ÿ â Et ñ et et de x à. Ò å, î å à. Å û ò ü, et È, è, ñ ì ì et ìì ì ì. Å û ò ÿ. Å å î å Î ß. Ç et î et et sur ì.
<< ÿ >>
= È ê þ à =

È À É È È È

 1. Å È Â Þ È È È
  Et et ÿ ÿ: 1. ÿ Ó é è ò à ÿ : à. et ÿ ÿ à (ó ì. å - "å å â"). Å ÿ â ü è ó õ â
 2. Ç, à, å
  Ç - å å ( ç) å À, é è et Et et. : 3 à ë - Trichinella spiralis - ò â Lla ,, Trichinella nativa, Trichinella nelsoni - . : à ë - î Å å, î
 3. , ç, à
  Î î ì ì (Junge, 1994), 800 000 unités 1200 000 euros , À 100 à 100 000 to 120 000 ,, ü â - î ÿ ê 29% Ç õ, ó å 15 ò, ì ò 37% í et 21% í, 2,500,000 ì. Ç et ò
 4. à. , ç, à
  À - ü å è å å Å è, å ì ì - Ì ì. Et ç. ÿ ÿ é ù è, Ê î å ò, ü. Ù - é ò à (k ÿ Ì ì à â å). Ü ò ð î 100 ì. Å ÿ é è
 5. É ò. , ç, à
  É ò - î î å Å å î à ñ ñ ì è, å ÿ É þ è é â É è. Et ç. É ò ÿ ê ì ì. Ü ê ì ÿ ä
 6. Ç È À × - È
  Ç. Ó õ â ” à à Å × à. Î ò ò í õ û è. Ó × - å, ì óõ, ÿ HLA-B35 ï. , Î, î ò å ï - é ð à ÿ × â, õ et î . ÿ â ...
 7. É ò. , ç, à
  É ò - à ç õ ì é è - Ì et ÿ ì ì, ì Et ,, à, Et And. Et. ÿ ÿ é É ê, é þ. Ê ü â î
 8. Ç È À × - È
  Ç. Ó õ â ” à à Å × à. Î ò ò í õ û è. Ó × - å, ì ó, ÿ HLA-B35 ï. , Î, î ò å ï - é ð à ÿ × â, õ et î . ÿ â ... Å
 9. À. Ç, À
  É ÿ å, å ä î à è ÿ ç é ÿ î Et de à, de à ü å è å è ,, Å î. Å ò ê è
 10. É ô: ç, à, à
  É é ô (é é ô, é é) - ÿ ü, Ì ì, é, î- é É, ì é è Ñ, þ î- É ò. Pr: R. prowazekii (ü î õ õ à) R. canada (î É å) - ð- û.
 11. Ê (ç, à, à, å)
  Ê ( ñ) - å å å, Å ì à ì à È ñ ì ì é û, ÿ et è et et î- õ ö. : Clostridium tetani - î é å ò â å Ð, ,å и ò- õ õ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com