ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

È È É

 ì et é î ÿ à : À: î ÿ - é (et é) et å ÿ - é. Å å ê ò â É ä. Î, î å ÿ é È ÿ õ é Î ü î et ÿ. Ñ ​​ è é ò à î 5 - 7 ans, Et ÿ ÿ Ü î å ÿ.

À î à î À é. Å è è ÿ ÿ å, è à " ÿ ê", è. Et å ÿ ü õ â, à ç; Ü à ü ÿ; È ÿ ûü û; À, ê î, ò; À ò é à õ.

É ê î à - å à , É, ä à ì ò et Å Å ÿ ÿ à å.

 ó é â é å et î å å, âå â 1940 ó Ò.ß. ì. ((( ( É et é è) è å ( é et é è).

Å É ÿ et ì et à. Ü et et et ÿ é. È ÿ ü, à è et õ, Et å . Â É ê â è. À ÿ ü et à â, å å ò и å õ õ.

Å É È. Å î å é, É þ, ê è et õ. Î å å û û, ñ ì ì. , ,,,,, ,,, é. Et sur et Å û; Å î ü å é à et ê. Et et et Å Å et, õ Å Ò é ò, î î, к î, ò î Å ì è.
Å õ é ò ç ÿ É è ÿ â. È ,ò, î ì ò ü.

Å È È Û ì ì, î é î- Î et î à. å û ò î- þ 1-2 è. Å et å û ê ì ( é ò) et ì ì; Ü ò ü à, î Î à. Et ì et å ò ó î Î- é è, å î õ å Ñ ​​ ì õ â. È, k î, å ÿ. Å é et et î à et et õ Â et… Â 48 Â è å Ì ì ì et à à ü ÿ.

Å É È. À ÿ a a è et â. Û û û É et î û, à ñ ì " À õ â ο à. Å à ÿ ÿ 1-2 à å ÿ É û. Ê ò Â å 1-2 ê è î Ê ì ì è. Â ì ÿ ÿ et ÿ À â et è.

ÿ ÿ Et Et à à È ê ó å û:

1) î à - å et é û ê à ó et é û å û;

2) - - - - - - - - â è, è â å å et å û;

3) - - - - - - - - - ì ì et ç é é û à ü í;

4) - - - - ÿ ç, û, ò.
<< ÿ >>
= È ê þ à =

È È É

 1. Å È È È È Å Â Å
  Î ó î ÿ ÿ ÿ et É Et ÿ. , å ÿ, ÿ "î "À à ì, î ì å ÿ ü Å î à ( à) à ​​ è, ì å Ò û ÿ. , å ÿ, ÿ " È "ò ç
 2. Et et õ â (å , ,Á, å). à sur à. Ü è Ò.
  - å å à et É ñ ì î à et É è à. Å Ò - ñ ñì é à, â ( ä. é, à ò. ò û) et â . Å Ò - ò ÿ é à è et î õ é. È Ò :? ÿ
 3. à é è Et à é è à À1
  1 î и â, ï À ò ò Â- Û ñé é à QRS, à ï Á - ò Â- Û ñ ì ì QRS. - ÷. à. Í ÿ Â- à II » ÿ â õ, à å õ õ â [9]. Ü ò ò ò Â- û III и
 4. à é è Et à é et à Á
  Â- à II et Â- à III et Ò å ÿ è è õ â QRS [33 ]. ü, ÿ à ñ. 1.15, à à ç ò å è, É à ñ. 1.12. à ñ. 1.15 â â ì Å, ¬Â - ó (II), å à è NH Â-- À (NH)
 5. É û å
  À å å é û à î . Et î ÿ é å, å õ í. à ÿ. É é û ÿ ÿ. À ì é û è ì é. IIIè III
 6. ÿ
  à é å - Å é, å Et et et , et, Ò å î- é, å , å pô à, å À, é ç é. Et ÿ I --ü - ü et ü , È, ü î
 7. Å
  Å - ÿ à à å Å õ ð é û. Å û å ÿ - à à, - ü, - ð Å å ÿ - ü, à. Å é è é - å ÿ,
 8. Å
  Å - å é è et Ð, ì î à. Â Å à - é é ì ñ ñ Et et, De è et ì âì. Å å å û: Ð, é õ, ü ÿ à, à à é,
 9. ÿ
  Î é å à õ Õ ð. Et et à (ü, à, å Å à et à) å) ò ü å et å +3 ... + 7 Ñ. Å û þ å û É, è, ñ. Et ÿ I --ü - å Et… â ÿ. À ÿ,
 10. ÿ
  À ÿ î î, ò å и ÿ: • à å ÿ ÿ Ü è ü è; • å é; • ç è et é é è; • ç è et à. Ü è å: î k î å Ü å, î ò å Å è à ì, é,
 11. ÿ
  Å - î å, å ì Ì é à. ò: é õ et ð; Å å, å ü è Ó, å à ò ÿ õ â; Å î ÿ é é è þ. ò å et é: I - à ÿ,
 12. Å õ í
  Å õ í ÿ ä ì é û. Å î à õ õ ,,,,, Ñ ​​ ì é Et Et È, î ò ê , et . 4ò 4 et é. I ü - ò å å î
 13. Å
  --Å - å à, å à à Å õ ð è ÿ É û ì é. ò å û É û (ð, å û, À à é et ð.), À å Å a à (ü è ÿ ü È, î
 14. Å á õ, ÿ è ÿ ü
  Å - å é à å ÿ õ ð. Ò ü, å à, Å, û, å é,. ÿ ÿ et é û. Â é ä (ä ì à) ò å è, ì â. Ì
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com