ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Å à ì î ÿ õ â

,,, ,, É ä è: î î þ ( ), î þ et î- þ ( þ). Â ì ---- â ---- , à, à å û Î- î à ( Ò) ü î Et a et et et de et Î ç õ â. ÿ à ó et Å å û â â- â , Å î õ ò, â ì ç ( ).

Û â ÿ â å é â Ì å Ò (ò ñ ò ñ ì Ñ) - î à, ÿ, et à et ò.ä. Â õ õ å û û è ÿ Ü ÿ ÿ õ ñ â ì è ê ó.

Î- é ò î и î ìå å é. Î ü î å û ( ì, ü î ÿ ü è et û.). È ÿ ÿ, de à þ. Å ÿ à ò… é , Í, à à à à .k. Ü ò å â ì ì, ÿ et î à ÿ à, É et é à é é. Î et ò â k et é É, ê î å û é û å Ò à þ à propos de à et ü ì å À î å. , Î, î Å et é, Å þ ó, ò ñ ì ì, Π€ì å ò õ å å. Å î, î ÿ и и î ÿ ÿ Ûé û â --å - é î 4–6 â, î ÿ ÿ â 2–4 â. Î à È î î î î, », à ê. Et et å é é å å È è è è Ì õ ñ é â.
Et a, Â è þ þ ê. et ì û à et à Å å, î, ñ é û, ò é, à ñ É - ò å å ÿ ó óà Ç а î à è et ä É è â 12- þ ó. Î õ Ò é â è Å å ÿ î î, ì í í , ,,,,,,, õ â.

Åâ ì å å et ò Et de â et é û è Û, å ÿ à é è Â, à, k è è à þõ õ â. Ç ê é é í â ó, å õ õ û å û ê ì ì ì, Å û ü ü. â : È: ü õ ( - - é ò) Ò é é ü å é, Å, à ü ÿ è ÿ â - é è, ü ü, et à Ü è *. Å î, å et î À ñ è Å õ õ é è é (ì ê). Å å ò ê þ é , è â Å ÿ ÿ è , þ þ õ â ( ë, ë, Et ð.), Å (- ü û) ì, à - k Î ó ( é) et è.ò.

* É и å î а ç î ò î 8– 10 , ,, ».

Ì ì, ã ó ó, Ò ü, î å À å û, å î Â å å õ â, ò Å þ ü, î å å å ò å Et é et è î å õ â.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Å à ì î ÿ õ â

 1. Å à ì õ õ â
  ó, à à ì ì À é û õ â. Ó î, î û ÿ Dans ,,, ñ , Å î à â ì é å (à å î â, â, â, à,
 2. , et Å a a
  Ò ü Et å û Et et. , ,,,,, , Ê - é ä, é ò ï À, î ÿ à û. Ò ü à ò, é ÿ ÿ é et à. Et å î ü- î ê, î à
 3. å et à et õ
  Et ì ì et ÿ Ü à à Et et ì ì. Å û à à ç (Î à è et- î è) et õ (è Ü) ò. é
 4. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 5. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 6. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 7. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å . RÉSULTATS ACTUELS: 1), 2) Û, 3) û, 4) û, 5) Å à, 6) à. Et ü û… õ þ û û û ,,,, Ì è. Â a a
 8. . Î- å и å å â. Et de à ÿ ÿ, et É å é è ê. Î- å û ê êå õ Ê, é ó õ â. à à. Å õ â à ì à è å.
  à × - è å à. Ì ì ì : 1. å à â -ñ -11 10-11 à 2. å Î à é ÿ Et Å a Å î ÿ ê êì ì â è. Ì ì ì ÿ: * Å â è,
 9. Å â â å
  Î å å ÿ è. Ì å å î û ò. Å î è, é ê, å, Ò é é ì et, é ê Ü ÿ ì ì î õ õ è. Å å ò è û Â ÿ ÿ õ et õ é. È à
 10. å à et õ å.
  à ò ç â (19,6%), â (14,7%), â (1%), â (4,9%), û (58,8%). Í î ò Et a a a è, é ÿ õ â, à è ÿ õ , Â, Â ì å и и é û. 1. î å å ÿ ç
 11. Å õ â Et et è
  Å å à (Â) å è ( ò . Xånîs - é). ÿ, Ó å et ó ó, î ò ü Ñ ​​ þ ÿ è, Et ÿ à à et et à Â , À å
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com