ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Å à ì õ õ â

ó, à à ì ì À é û õ â. Ó î, î û ÿ Dans ,,, ñ , Å î à â ì é å (à å î â, â, â, , À, é и и и ò.ä.), ñ --é - à å à å Å (( Å, å û ÿ ÿ ì Ic õ â.

Å à ê ó î ê ο,, î 700 ä ü ÿ à et â et , ÿ ì ì è. Å û è õ, ÿ ÿ â… â € Ð â ó â.

À é è, 300î 300 ò ä è þ þ à, ü å é é à è, & â , å Å î ð õ â í, Å à ü ÿ à.

70î 70 ä ü ÿ à é È, é é é ñ ,,, Å è ü é ð. Üå þ à à, û ûà à É et à ì. Î à à ü ì ( , è, ü é и и î é) è î ÿ. à, â ü, à ü k î Å »â, å õ è õ ì. Ó ü ë ì ü et À ç â, à õ þ ü â COMMUNIQUÉ DE PRESSE: â ûè û, û, à, û et ò. ä. *

* Â õ û à, å û ü Ó ÿ î è þ ÿ ÿ, :: :: å ê, , å í et ò.ä.
Î, et å õ k ÿ è Ì à, î ò û ÿ è ò õ å et ÿ à.Å î î ê õ â, c'est-à-dire Î ü å, å à (ð , å î, à et ò.ä.), î ü å, î ü å sur å û (ñ Ì ë, â, ê, à, et ð.).

ÿ ÿ Å â ûà , î î ò ê þ de p. Å î, à î à à å Å å â â ÿ *.

* Ê, ì å ë à, ì â é ò ò À et ñ a, - Î ò ê ο, ο à ò. î ÿ ÿ å õ õ â, å ü - и ò â ...î ÿ è Et î ÿ é é.È ÿ, å et et è èÎ, å õ õ Quel est le ,, Å å ÿ, à à.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Å à ì õ õ â

 1. Å à ì î ÿ õ â
  ,,, ,, É ä è: î î þ ( ), î þ et î- þ ( þ). Â ì ---- â ---- , à, à å û Î- î à ( Ò) ü î
 2. , et Å a a
  Ò ü Et å û Et et. , ,,,,, , Ê - é ä, é ò ï À, î ÿ à û. Ò ü à ò, é ÿ ÿ é et à. Et å î ü- î ê, î à
 3. å et à et õ
  Et ì ì et ÿ Ü à à Et et ì ì. Å û à à ç (Î à è et- î è) et õ (è Ü) ò. é
 4. Qu'est ce que c'est Å Ò, Î Ò!
  À ó å à õ é ÿ â (1998. ¹ 61) ÿ: et et et ( À î å -. Æ.) О и à Å Å et Et ,,, et, ... ... ... ... ... ... ... ... ... è . ó et . Í. à. Â ì ç õ
 5. . Î- å и å å â. Et de à ÿ ÿ, et É å é è ê. Î- å û ê êå õ Ê, é ó õ â. à à. Å õ â à ì à è å.
  à × - è å à. Ì ì ì : 1. å à â -ñ -11 10-11 à 2. å Î à é ÿ Et Å a Å î ÿ ê êì ì â è. Ì ì ì ÿ: * Å â è,
 6. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 7. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 8. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì Et ü û… õ þ û û û ,,,,, Ì è. (Ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 9. Å â â å
  Î å å ÿ è. Ì å å î û ò. Å î è, é ê, å, Ò é é ì et, é ê Ü ÿ ì ì î õ õ è. Å å ò è û Â ÿ ÿ õ et õ é. È à
 10. Å et å å à
  Ì ì ÿ ÿ å . RÉSULTATS ACTUELS: 1), 2) Û, 3) û, 4) û, 5) Å à, 6) à. Et ü û… õ þ û û û ,,,, Ì è. Â a a
 11. å à et õ å.
  à ò ç â (19,6%), â (14,7%), â (1%), â (4,9%), û (58,8%). Í î ò Et a a a è, é ÿ õ â, à è ÿ õ , Â, Â ì å и и é û. 1. î å å ÿ ç
 12. Å õ â Et et è
  Å å à (Â) å è ( ò . Xånîs - é). ÿ, Ó å et ó ó, î ò ü Ñ ​​ þ ÿ è, Et ÿ à à et et à Â , À å
 13. Å Û ß Â
  À å õ õ à Ü å ÿ õ é è é î À û â, å à ,, ì. Å Â é è õ õ õ È ÿ å û
 14. À õ í ÿ õ â
  Î í et Et û et å û â ( à 8). É ç ò å å Û ÿ ( Ï), à ì ì å Í å û "Â, å é è, ò ì ÿ õ â, ì à
 15. Å å à â õ
  À ç õ õ ì "Å è è k". Î î ì, î à ò ü å å à (Â) et è. Ì Â å î ò â é, õ é, õ ì et à. Â, å, Â åå è et,, et û Ò ü â û û. Ç õ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com