ÿ
Î å
è û
ì
Å et î å
<< ÿ >>

Ü

Ü ò ä è ò ÿ è (20— 23 30 î 30 ò), à k å - å î î é ".

Ü - î å î ÿ ÿ et À é è, é è, Å ÿ to é et é et â é.

Ð à Et è è - - a é et ÿ et. Å è, î î ò é é È, ÿ, à ì û å î í ê p a.

Å è î î ÿ î ÿ. Ò î, k ÿ ÿ ü, î ì - a - ,,,, É et ò.ä. Å è ò ü é ò À ,,,, à õ p à, à ì et ê . Ê ò È.Þ. À, å 30 ò å et î î. Å ÿ ò, è å Å è î 28-30 ò, “, k î, î Ü å å â è. ,,,, ÿ Û ê ó ó, ó õ ÿ ü Ê, î õ ü é þ ü [ 8 Ñ. 365].

Å å ò å é. ò å î. Ü é è ä é è, ó â å è, å û è Ã ä ì è ü à ó à, ó et et ü [8].

Ì ì, å è - î ÿ à ( à ”) õ; Å û û à è ÿ à è.

Ü â ä è - ÿ. Â . Å r Î î ÿ à et de î ÿ. Å ñ ì ÿ î é è, î å ÿ î Â è, de à ÿ ÿ ò þ.

Et ÿ å ê þ (â å è, â å); é é ü, Å et ÿ ÿõ â et; Ò å û õ, , õ é.

Å å ÿ î à - Î å ÿ è î é è.

É et Å et et et, å å, Et et ÿ k à.

 è ÿ å å, Ü ê þ î (â Å å ò å).

Î ÿ ÿ, é et ÿ â et à. Et et à, sur Å ÿ â ì å, å - î ÿ è.

 è ÿ å å, Ò î à å и å å.

É é è â Et å Å et å õ é. Î õ â, à ,,, k et Ü, ò à é é ü. À, Â å ò õ õ é, ó et þ þ ü. Å î é ò é ò, å Å, é ü, et è è. Å î, à î ò а и î à. Å ÿ â é è (). Å ÿ õ é ñ et Î à.
Et ÿ, à î, å â è É è.

Et ì ê à å ÿ é,, ò ,,, þ ü. å et è.

É ê ò â ä à è.

30 à 30 ans et après Et, a Å a ê ,, , Ì, å et î À è. À ò ð é è, É ê å é. Î ò, î é ë ÿ ì, î ê ,,,, a , È, ê ó õ é ñ et è. Et ì å ü ê é È, ó ó è, andì et ,, à, ,, ..

Ñ ​​30 ò î ò ì à è, â í ò ä ò et ê et. --Ë - î î, î ÿ ,, , ñ, et é, à ñ, ò ”(Â. ë). --Ë - î î, î ò ü и é à é â, î Å è ê ó. Â и õ ì ((ß. î,. À) ë ÿ k å å et à.

À à ò à, à ü å ó, à å å å å ò ê å À è, ò.å. À ü à à î. ,,,, ÿ ÿ ü, ò.å. É ë. Ä ì et ÿ ó Å Å å å å ÿ à õ é, â, k å è èõ õk Å è ”[12. Ñ. 377].

Å à ò ò õ é, Ò é è (é, é).

ÿ Î à è:

1. å î à - à Ì å, å õ Et â ....

2. å é ç í é È - ð î ç å õ õ Et û.

3. å å - ë ò å Et, å ê ó a , å é é ü.

4. å å - â, â , Å û, å ü å à. (Ã.Ñ. à).

Ì ì, â et à ü ÿ â, è, ü . È. Ò þ, ÿ å î. Ü - î ο и и и и û.

Et et et î À î ü å ÿ è þ , Ü, à k ò ë é è, Ò å å è.ÿ

1. ü ê î- ÿ ÿ.

2. å et â et.

3. et ÿ et.

4. è õ é.

5. å et à et.

ÿ

1. å è î ÿ.

2. Å å?

3. å ñ 30 ò, å de è .

4. å et Et â et, Å å è.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

Ü

 1. Ü (ò 20-23 î 30 ò)
  Ü ò ä è ò ÿ è (ò 20–23) î î 30 ò, à k -å- å Î î é ”(H. õ). ÿ à et ò î ÿ, Π€ó é à é è. Å û ò å î 35 ò. Ü - î, å î, ÿ et è À é è,
 2. Ü (18-20 - 30 ò)
  Ü å î ü ò? , Ê, ü é ë… и À.Ñ. а ò Ó î î à é è - è, î ò à å 18ò 18-20 î 30 ò. Î ñ ì ìet ò å Et et a a a ,, È ü " ÿ,
 3. Å å â è
  . Å et ò þ ü ê Î, é é è. Å et é è é et þ ü â et õ ì Î ÿ è et - et, è, à, à et ò.ä. Å ÿ â å ÿ
 4. Ñ ​​ è (27-33 à)
  27-28 Comment ça marche  a û; õ é ò å, î,, et Ü ñ þ. Ä, ê ò, î ò â , À ÿ . à è ÿ â et À, î ü à et î
 5. Et…
  î î à ü ÿ Ì, î â é ÿ å å, Ò î à å и å å. Il y a 21 ans (å) Ì ÿ et è Et a et et. Å û ò, î ü, ü è ü î
 6. Ü ê î- ÿ ÿ. û à
  Å õ ö è, k et å ÿ, ÿ ê ê ,, Ì õ é. É et õ î õ î Et î å, ì Et et .. Î å î, î Ã e Et et ó et
 7. Å è, å ì ì
  Â, î î- î -ç î í «ììì, î ò û â et è». É ê, é ì ì, Â ü ì è. ,,, à ü û, et õ ó et et à ç É . à å å, è ò ñ é é
 8. Ò è - å å ö
  Í ç õ õ â ÿ è - Å å ö. å ÿ é è, et  è è è et ò à. Et ò ü î ì, ü é k Et Å et a Å; Ü ó à é è é, ü û à å. Ê
 9. Ü: Ü È Ü
  Ü: Ü È
 10. É ä ç à
  Et et - î ÿ, Å ì , à è - à; Et û, à î, ÿ. ï. î et et ÿ ó ó (1812- 1888), é ë î ã â, õ â å ö. Â õ î ü û è û. Â å
 11. À ä é è (( è)
  Û à - à 21 30 à 30 à. Ü è - Ü. Å ÿ à - Ü, ü, ü â å. Et é û: é ì é è, å ÿ þ, ÿ ê ÿ â è â
 12. è, û è à é » è
  ì þ ó õ â è â, å ò ü þ » ü. û ü é ã ê þ è è, û û ü ÿ ÿ é á ÿ û è à ». è õ â ò î ÿ, î à ü å è å ê à, ê î ò ÿ à é ä.
 13. é ç è: ÿ à ñ ì ÿ
  à 23 ò à â ó ñ ì ÿ è ý ( à ÿ 7/ í). Ä 90/60 ì ò. cm, Ñ 90 ä/ í. å è à â è, ì è å è ç- ä à, à è à- à ñ ì. ê ü ó è è? ü ó è è î à è à,
 14. ì ç è, í ì ê ó!
  é ü! û û, î â å ÿ è è å, å, å, å, ì, ì, ü ò ä? à? à ò ì ò. è ã å å, å û â å. é û, û è å è, â è ð ã ñ. å ò å. å è! î é ê à å ÿ, à å ò. å â å,
 15. å è à â å é è
  é è é ì â è è å â å 1990-õ â ë ê ó é ÿ é. ÿ þ ü ð, å û þ ü ê ó ê ê ó ó. Â å ü å î é ( õ î î å ì â ü ç), ü ÿ à, ÿ
 16. ì. ÿ ü ì ì ñ é é é ì é é è, 2010
  ì ÿ ÿ å å ñ é é é. ò ÿ - ÿ ü ì ì ñ é é é ì é é è. ü é û - ü å å è õ â ñ é é
 17. ÿ ü ì ì ñ é é é
  ÿ ü ì ì ñ é é
 18. é ç è: à è ÿ ó î û å û
  Ó û 19- è ò é ì à, é â å ÿ. Â å 3 ò ä é í ÿ à è. à è î î è ó î ü à (37,5-38,70C), å å Ä (150-170/70-90 ì ò. ò.) è ÿ (100-126 ä/ í). ò ë 30-32,5%. è û è î à ÿ. ÿ
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com