ÿ
Î å
è û
ì
<< ÿ >>

É ê î å â âå? "(Î Í.Ã. é)

ü

À ò å é êå è è í- Ü é ê þ â å.

ÿ

, È, å, î ì å î â å. Ü î å, î å. Å, à Å, et a de .

þ ó à et et â:

1. å å ò à:

à) å é Et Å õ Â, å î õ. û û, ÿ, û et ð. Ò î é è;

á) é ì. Â ì k î ,,,, Ü. Å å î ì ñ ì ì É è et ÿ ê ó õ é;

â) å å é è, å å. Å et et î å ò et à Û, å å ÿ ê êé å. Å î î î ì ñ ñé î ÿ.

2. å é å å et Î ê Å, et ì ÿ à à, ò.å. Î î î:

à) å è - ü ñ ñé, å à è È, à ñ et et ï.ï. Î é é и è é Et à, et î õ õ â;

b) î à - å å, Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Ì ñ ñì ì ê Å, î É þ à å å û;

â) å è - è à ì å, À, et å, å â å ( ð, ð, û a et ï. ï.). Ì ñ ì ì Ð å, î ñ Ì é è.

É et et õ â et Et de ü à, sur í , Ë, ó ë ò и é ò, ó и þ.

Å õ é è, á õ è êå, î et Ü å û é è, å ÿ ÿ à å è.

Ê, ð, è ñ é , É é þ î Qu'est-ce que cela signifie? û û , Å, ò ü ñ, Â Î õ ì, è ò.ï.
Å, å è, þ , î ò û û ( ,Ò, û, Å et a a ò a ò a et ï. Î ç ÿ â é é é et ò ò à î ÿ et et.

É ê ß "", " "

ü

Å î ÿ, é î å î é å, è , É ñ è, Î ÿ, à et ÿ è, à, et é et é et.

ÿ

À å è, ì à 3 ans, å é , à û ë ì, ì - é û ñ, ì - û ü â ì, à ü. Î à è, ì û ü. (Ê ÿ è è, i.)

À â

 ó ÿ ü õ ê:

• î è, à è (ü ). Ê ß ".

• ü "et", et () . Ê ß ".

• å î, î à, å è, à ( ò). Ê ß ".

• ü é è ( ë). å è.

• ü é è ( ò). å è.

À à

:Å î â î ì ", ", "- 5 â, à é ê, É å å ( ì. ó) ÿ 1 ë ç è.  »è » ì 2 à. À é ê é é et é Et ÿ 1 ë.

à 6

Å â î(Et et î à ÿ 1 ë à Î î î ó ó)À à ò ü à ο ™ ó à õ â.
<< ÿ >>
= è ê þ = à =

É ê î å â âå? "(Î Í.Ã. é)

 1. É ê ÿ "(î Ð.Ô. å)
  Ü ò ò ü å à ê é è, å ÿ, å ò ó è Û ÿ î, ò, k k ÿ ñ Et Et Et â. Ò, ò ü â ó, î é k é þ, å î é Å ì é è, î è
 2. ß þ, î ü é - ÿ ü. Î å î ü ì ì. À ÿ þ, î ó ü ì ÿ, å ÿ î. Å î ü, û ü î- ó?
  Ü è ÿ. Î- õ, ûà û å å ü ü ,Ì, î et ì û û û ü, le Ü à î å. É é é î ü å ü Ü å ÿ, û ÿ. Î - å ÿ. Ì, à î ü Ó ó, ÿ à ñ. Ü à - î
 3. Ûü û ü, ó ó ÿ ó é è. À ò ü è - ì å, î À å ò. À à à Å.
  Î ó ó, ó, î û å þ ü õ õ. Å ç þ, k å ò и ü à et û de et de et. Î û å ü à et è, î ü à þ à à et à é è. Å å ü û ñ ñì, î, à ì ò, î ,û û è, î à ò, k é
 4. Å î ü ü, î û ì õ é . , Î î õ ð å ó î ü. - é ê, è å à ü ü. Quel est le nom du mot?
  ü ÿ à î, î ñ è. Ó û à ì î, î ì, î é Ê - î î à, ì- î ì à Î à â é é è. î, î et ø é. ,,,, à, et Å è è è ο è. Ü î, û ü à, î
 5. Å à à ÿ. Û , ,,,, ...
  Î å ÿ à Et à ÿ å ò, ÿ þ a, a a a õ? Î ü ê ó, î ò À, è, ò ü, û å é é ñ â Î ÿ, à à ò? Å å et û å о â â ûå , k à ñ et ò? Å, å et û é ò, à à ò?
 6. Î è î, î ÿ î þ é î ì ,,,,, ???
  û å, î et î, et ì ó: à, ñ, å, î . É ò û î, â et à õ â. Å ò õ ì õ. Å î ÿ ü è, Et "et ", î î, î î ÿ î, å on on î. È û, û
 7. a a ,,,,,,,,,,,,,,, Et "à propos" avec "sur".
  û û û, a a a a. . Â Å Î ê ê et. K ò î k, å è ÿ ä , Î î, û ü ü ì ì , Å å ò ü ê. 90 90% ì ÿ ì
 8. K ü, þ ÿ é à î ,, î Ü é, ó î þ, î et å ì û , Ì ÿ î ì å. Å å è û, î à ü ò à å?
  Å å é Et à å õ é. K ü, û û ü à ÿ î, î Et é, - î ü ü à õ et , È, ü ì â å, ü ì и, ü, , ÿ, Ñé , û å å ü å, û ò û. Å ü å
 9. ß à, î .
  Å ç à á å å è, å å å Ò, î à å å è. Å å ò ÿ û , å et ÿ. Î, è èü, î ÿ à ü ó, î Å å î. Î å- и å ÿ, î à ÿ à î ü î è, à ì å ü. Î, í å à ò
 10. À ÿ, ü à, ì ü à ÿ Ü, ó ÿ ò î, î ÿ - Ü, é ü à õ é. , Ü, î et å ò ü î å, à ò. Â ì à î à?
  Å î, å õ é ü ì å å ÿ. Ò å å: é î ê, Î î å ò, é î å ò è Î å ò å. Û î å ÿ é þ? Û à å? Ü õ é ü à ÿ ü î é É ê, é û å ì
 11. Î å à, é…? ?? Ê å ÿ ò é è?
  Et ä î î à ò ñ , Î î ò ó, î à ò ,,, , è è è è est il Ü ü. Ñ ​​ î û î Et å å ,, Å ü ð é è. Î ò ñ é é? Ü å î û ì õ é, å
 12. å ÿ ë ê, è ÿ þ ÿ É â ì, î í å ë õ É î é é. ß ÿ é à å, î î î. Ê å ÿ ò î à û?
  Ó ì ì ì et î é ñ Ì ì å ÿ. , î ò òó , å ò êì î ÿ. Î, ü à é é, û å å, Î î ü ü ñ ñì é. Û ü î ç õ: î ü k, û Å î å ü, ó û å ÿ É, î ü ó
 13. Æ è í î ÿ î ì. .. Ì, î ÿ ì õ ñ ñè, û æ Å ë à ó, í - â. Î å ü, û å ü ÿ é à å?
  Î- õ, î å à ü, à î-, ì Î ü à õ ó ü, Â ì, î å et ò ü à î et à. ,, Et ü à ÿ õ à, ü î, î ñ Et à et. À ì ì ÿ ü à ÿ î à,
É ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com